Ἱστορικὴ παράδοσις λαῶν

Ἡ ἱστορικὴ καὶ πολιτιστικὴ παράδοσις τῶν λαῶν καθορίζει τὴν ταυτότητά τους καὶ τὴν πολιτική τους ὀντότητα∙ γιὰ τοὺς Ἕλληνες ἔδωσε τὸν ὁρισμὸ ὁ Ἰσοκράτης, «Ἕλληνας καλοῦμεν τοὺς τῆς παιδεύσεως τῆς ἡμετέρας μετέχοντας, οὐ τοῦ γένους, ἀλλὰ τῆς διανοίας εἶναι», τὸ 380 π.Χ. Ἡ διατήρηση τῆς παραδόσεως ὀφείλεται, ἀποκλειστικὰ σχεδόν, στὴν μίαν καὶ ἑνιαίαν ἑλληνικὴν γλῶσσαν ἐπὶ τρεῖς τουλάχιστον χιλιετίες∙ οἱ Ἕλληνες προσέφεραν τὰ πάντα, ἀπ’ τὴν ἄμεσο δημοκρατία, τοὺς Παρθενῶνες, τὴν φιλοσοφία, τὴν τραγῳδία καὶ τὴν μουσικὴ ἁρμονία, μέχρι τὴν τέλεια ὀργάνωση τῆς τυραννίας καὶ τῆς ἰσοπεδώσεως τῆς ταυτότητος ὅλων. Ὅσοι κατατεμαχίζουν τὴν ἑλληνικὴ ἱστορία καὶ γλῶσσα ἀκολουθοῦν τὶς ὁλοκληρωτικὲς θεωρίες δεξιᾶς καὶ ἀριστερᾶς. Ἴδιοι ἀκριβῶς εἶναι.