Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἐν ἀναμονῇ τῶν διαπραγματεύσεων τῆς Γενεύης∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3295 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 132,1630 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1340,25 καὶ τὸ πετρέλαιο, 112,21. Οἱ ἐπενδυτὲς ἀναμένουν τὰ ἀποτελέσματα τῆς Γενεύης, ὄχι τόσο γιὰ τοὺς βομβαρδισμοὺς τῆς Συρίας, τοὺς ὁποίους θεωροῦν δεδομένο ὅτι ματαιώνονται, ὅσο γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις στὴν παγκόσμια οἰκονομία τῆς ταπεινώσεως τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν∙ ἡ Οὐάσιγκτον ἐθεωρεῖτο ὡς ἡ κοσμοκράτειρα πολιτικὰ καὶ ἡ ἰσχυρότερη οἰκονομία στὸν πλανήτη. Τὰ δύο, ἔστω κι ὡς προπαγάνδα, ἔπαιζαν καθοριστικὸ ρόλο στὶς οἰκονομικὲς ἐξελίξεις∙ ἂς μὴν ξεχνοῦμε τὴν προβολὴ τῶν οἴκων ἀξιολογήσεως, παρὰ τὴν συνεχῆ ἀποτυχία τους τὰ τελευταῖα χρόνια. Ἡ συγκυρία φέρει τὸ Συριακὸ ἀμέσως μετὰ τὶς διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις, μὲ τὴν Οὐάσιγκτον σὲ διαρκῆ ἀπολογία∙ οἱ ἀγορὲς ἀπορροφοῦν τὶς ἐπιπτώσεις πάντοτε μὲ κάποια καθυστέρηση. Πάντως τὸ Εὐρωκοινοβούλιο ἐνέκρινε τὴν ἑνιαία τραπεζικὴ ἀρχή.