Ἀρκτικός, τῆξις παγετώνων

Οἱ παγετῶνες στὸν ἀρκτικὸ κύκλο ἔχουν μειωθεῖ, σύμφωνα μὲ τὶς παρατηρήσεις τοῦ εὐρωπαϊκοῦ δορυφόρου Cryostat, στὸ ἥμισυ τὰ τελευταῖα τριάντα χρόνια∙ ὁ δορυφόρος κατέγραψε τὸν ὄγκο τους στὰ 15000 κυβικὰ χιλιόμετρα, ἀπὸ 30000τὸ 1980. Οἱ μετεωρολόγοι κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιὰ τὶς δραματικὲς ἐπιπτώσεις στὴν ἀνθρώπινη ζωὴ ἀπ’ τὴν τήξη τῶν παγετώνων καὶ τὴν κατάκλυση πολλῶν παραλιακῶν πόλεων ἀπ’ τὴν ἄνοδο τῆς στάθμης τῆς θαλάσσης, ὅπως καὶ τὶς ἀπρόβλεπτες ἀλλαγὲς στὰ θαλάσσια ρεύματα, μὲ πρῶτο τὸ ρεῦμα τοῦ Κόλπου∙ οἱ Ἀμερικανοὶ ἀρνοῦνται πεισματικὰ τὴν ἀποδοχὴ τῶν διεθνῶν συνθηκῶν, ἐνῶ ὁ Ἂλ Γκὸρ ἀπηύθυνε νέα ἔκκληση πρὸς τὸν πρόεδρο, ἀλλὰ εἰς μάτην. Μοναδικὸ ἀποτέλεσμα ἡ διάνοιξη τῆς βορείας διαβάσεως ἀπ’ τὴν Σιβηρία στὰ πλοῖα ἀπ’ τὴν Ἀσία.