Κύπρος, πλεονεκτήματα φυσικοῦ ἀερίου

Ἡ δοκιμὴ στὴν Ἀφροδίτη ἔδειξε ὅτι τὸ φυσικὸ ἀέριο τῆς μεγαλονήσου εἶναι σὲ μεγάλες ποσότητες, ἕνα τρις κυβικὰ πόδια, ἀλλὰ καὶ ἐξαιτρετικῆς ποιότητος∙ θεωρεῖται ὡς δῶρο τῆς μεγάλης θεᾶς πρὸς τὴν χώρα της, διότι ἀποκτᾶ σημαντικὰ πλεονεκτήματα ἀπέναντι στοὺς δανειστές της. Ἡ Λευκωσία ἔχει τὴν ἄνεση τῆς προεξοφλήσεως ὁμολόγων ἀπέναντι στὸ φυσικὸ ἀέριο, μόλις ἐγκατασταθοῦν οἱ μεγάλες ἑταιρεῖες, ἐνῶ προωθεῖ τὶς ἔρευνες στὰ γειτονικὰ οἰκόπεδα∙ ἡ ἐκτόνωση τῆς συριακῆς κρίσεως εὐνοεῖ τὴν μεγαλόνησο ἡ ὁποία τήρησε σώφρονα στάση, ὅπως ἡ Ἀθήνα. Πάντως ὁ Ἀμερικανὸς ἀντιπρόεδρος κάλεσε τὸν Νίκο Ἀναστασιάδη νὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν Οὐάσιγκτον, ἐνῶ καὶ ἡ Μόσχα διευθέτησε μὲ εὐνοϊκοὺς ὅρους τὸ δάνειό της πρὸς τὴν Κύπρο. Διαγράφονται ἀκτίδες αἰσιοδοξίας γιὰ τὸ ἐγγὺς μέλλον στὴ μεγαλόνησο.