Συρία, ἡ ποθητὴ συμφωνία

Ἡ συμφωνία γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν χημικῶν ὅπλων τῆς Συρίας προσέφερε αἴσθημα ἀνακουφίσεως σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο∙ Ἀμερικανοὶ καὶ Ρῶσοι προχώρησαν τὶς διαπραγματεύσεις μὲ ταχύτατους ρυθμούς, διότι γνώριζαν ὅτι ὁ κόσμος δὲν ἄντεχε τὴν ἀναμονὴ τῶν βομβαρδισμῶν, μὲ ἄγνωστες τὶς ἐπιπτώσεις τους. Ἀπομένει ἡ ἔγκρισή της ἀπ’ τὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας, τὸ ὁποῖο θεωρεῖται πολὐ πιὸ εὔκολη ὑπόθεση∙ ἡ Γῆ βρίσκεται σὲ μιὰ ἄλλη ἐποχή, μετὰ τὴν συμφωνία, ὄχι μόνο γιὰ τὸν πρωταγωνιστικὸ ρόλο τῆς Ρωσίας στὴν ἐκτόνωση τῆς κρίσεως, ὅσο γιατὶ θὰ προσέξει πολύ, τὴν ἑπόμενη φορά, ὅποιος ἀποτολμήσει τὸν ρόλο τοῦ διεθνοῦς χωροφύλακα, χωρὶς τὴν ἔγκριση τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν. Ὁ μεγάλος κερδισμένος εἶναι ἡ διεθνὴς εἰρήνη καὶ ἡ ἀπαίτηση σεβασμοῦ τῆς διεθνοῦς νομιμότητος ἀπὸ ὅλους∙ ὅταν ὑποχρεώνεται ἡ ὑποτιθέμενη κοσμοκράτειρα σὲ ὑποχώρηση, πολὺ περισσότερο ἐφαρμόζονται οἱ ἴδιοι κανόνες στὶς μικρότερες χῶρες. Ἀποκαθίσταται ἰσορροπία στὴν διεθνῆ σκηνή.