Κίνα, ἀντιμετώπιση ρύπων

Ἡ κινεζικὴ κυβέρνηση ἔχει ἐξήγγειλε πρόγραμμα γιὰ ὅλες τὶς ἀναπτυγμένες περιοχές της γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ρύπων καὶ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ κλίματος∙ τὸ βάρος πέφτει στὴν ἀπαγόρευση τῆς χρήσεως γαιανθράκων στὴν οἰκιακὴ θέρμανση καὶ στὴ βιομηχανία στὶς πόλεις, μὲ σκοπὸ τὴν μείωση τῶν ἐκπομπῶν διοιξειδίου τοῦ ἄνθρακος καὶ τὴν ἀπαλλαγὴ τῶν μεγάλων κυρίως πόλεων ἀπ’ τὴν αἰθαλομίχλη. Τὸ πρόγραμμα εἶναι πολὺ φιλόδοξο καὶ αὐστηρὸ ταυτοχρόνως, διότι προβλέπει ἐντὸς πενταετίας τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀτμόσφαιρας στὶς μεγάλες πόλεις, ὅπου ἡ ζωὴ εἶναι ἀφόρητη, ὅταν ἐπικρατεῖ ἄπνοια∙ ἡ ἄλλη πτυχὴ τοῦ προγράμματος εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τῶν ἐναλλακτικῶν μορφῶν ἐνεργείας καὶ τῆς ἀειοφόρου παραγωγῆς. Ἡ ἁλματώδης ἀνάπτυξη τῆς χώρας τὴν τριακονταετία ἔγινε, χωρὶς καμμία πρόβλεψη γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις της στὸ φυσικὸ περιβάλλον.