Ὀργάνωση Ταγμάτων Ἐφόδου

Ἡ ὀργάνωση τῶν παραστρατιωτικῶν τμημάτων τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς» ἀποδεικνύεται ὅτι εἶχαν τὴν μορφὴ τῶν «Ταγμάτων Ἐφόδου», μὲ αὐστηρὴ ἱεραρχία καὶ πειθαρχία∙ ἡ τραγικὴ δολοφονία τοῦ ἄτυχου Παύλου Φύσσα ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς ὀργανώσεως αὐτῆς καὶ τῆς διεισδύσεώς τους σὲ ἐργατικὲς συνοικίες μὲ πολλοὺς ἀνέργους. Εἶχαν ἐπιβάλει τὴν πυγμή τους καὶ δὲν δέχονταν τὴν ἀμφισβήτησή της ἀπὸ κανέναν∙ ἔτσι διάλεξαν τὸν νεαρὸ μουσικό, διότι τοὺς προκαλοῦσε μὲ τὴν παρουσία του κι ἦθελαν μᾶλλον νὰ τοῦ δώσουν ἕνα μάθημα. Ἀλλὰ ὡς μαθητευόμενοι μάγοι δὲν μπόρεσαν νὰ ἐλέγξουν τὶς ἀντιδράσεις∙ ἄλλωστε, ὅταν τραβήξεις μαχαίρι, δὲν ξέρεις ὥς ποῦ θὰ φθάσει. Εἶχαν πιστέψει, ὅτι ἐλέγχουν τὶς γειτονιὲς καὶ τώρα τρέχουν νὰ κρυφθοῦν.