Προσέγγιση, Ἀμερικῆς, Ἰράν

Ἡ πολιτικὴ προσέγγιση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν μὲ τὸ Ἰρὰν φαίνεται ὅτι προωθεῖται, καθὼς πληθαίνουν οἱ δηλώσεις φιλοφρονήσεως ἀπὸ ἀμφότερες τὶς πλευρές∙ ὁ Χασὰν Ρουχανὶ δήλωσε ὅτι, δὲν προτίθεται νὰ προχωρήσει στὴν κατασκευὴ πυρηνικῶν ὅπλων, ἀλλὰ ὄτι διεκδικεῖ τὸ δικαίωμά του γιὰ τὴν εἰρηνικὴ χρησιμοποίηση τῆς πυρηνικῆς ἐνεργείας. Ἡ Οὐάσγικτον ἄφησε νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι θεωρεῖ θετικὴ ἐξέλιξη τὴν δήλωση καὶ ὅτι ἀποδέχεται τὴν ἔναρξη συνομιλιῶν μεταξύ τους∙ ὁ νέος Ἰρανὸς πρόεδρος χαράσσει ἄλλη πολιτική, καθὼς ἐξελέγη μὲ μετριοπαθὲς πρόγραμμα κι ἀναμένεται ἡ συνέχιση τῶν πρωτοβουλιῶν αὐτῶν∙ ὁ ἀντίκτυπός τους στὸ Συριακὸ εἶναι τὸ πρῶτο δεῖγμα, διότι ἡ Δαμασκὸς παρέδωσε προχθὲς στὸν ΟΗΕ τὶς καταστάσεις μὲ τὰ χημικά της ὅπλα κι ἀπομένει ἡ ἀξιολόγησή τους ἀπ’ τὴν ἁρμόδια Ἐπιτροπή. Ἤδη ξεχάσθηκαν οἱ ἀπειλὲς γιὰ βοβδαρδισμοὺς κι ἀναζητεῖται κοινὸς τόπος μεταξὺ Ἀμερικανῶν καὶ Ρώσων γιὰ τὴν διευθέτηση τοῦ ἀκανθώδους προβλήματος.