Ἀμερική, ἀπειλὴ χρεωκοπίας

Ἡ ἀπειλὴ στάσεως πληρωμῶν τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως εἶναι ἐπικρεμάμανη στὴν Οὐάσιγκτον, καθὼς λήγει στὶς 30 Σεπτεμβρίου ἡ προθεσμία γιὰ αὔξηση τοῦ ὁρίου δανεισμοῦ της, ἐνῶ τὰ προβλήματα τοῦ Λευκοῦ Οἴκου μὲ τὸ Κογκρέσσο παραμένουν ἀγεφύρωτα∙ ἐὰν δὲν ψηφίσει τὸ Κογκρέσσο τὴν αὔξηση τοῦ ὁρίου, τότε διακόπτεται ὁ δανεισμὸς τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως καὶ ἀπολύονται αὐτομάτως οἱ ὑπάλληλοί της. Τὸ πρόβλημα ἐπανέρχεται, διότι ἡ προηγούμενη αὔξηση ἀφοροῦσε πολὺ μικρὸ ποσοστό∙ ἡ Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων προχθὲς ψήφισε τὴν διακοπὴ τῆς χρηματοδοτήσεως κάποιων κοινωνικῶν προγραμμάτων, παρὰ τὴν ἀντίθεση τῆς κυβερνήσεως καὶ ὁ πρόεδρος ἀπειλεῖ μὲ τὴν ἄσκηση ἀρνησικυρίας. Πολιτικὰ αὐτὸ δυσχεραίνει τὶς σχέσεις τῶν δύο πλευρῶν καὶ περισσότερο τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος τοῦ χρέους∙ τέτοιες πολυτέλειες δὲν χρειάζονται οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες σήμερα, διότι καὶ ἡ ἀλλαγὴ τοῦ προέδρου τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου ἐκκρεμεῖ, ὁπότε καὶ ἡ χάραξη νέας οἰκονομικῆς πολιτικῆς ἀναβάλλεται.