Νέα Ὑόρκη, σημαντικὴ πρόοδος γιὰ ΑΟΖ

Οἱ ὑπουργοὶ Ἐξωτερικῶν, Αἰγύπτου, Ἑλλάδος καὶ Κύπρου, συναντήθηκαν στὴν Νέα Ὑόρκη, στὰ πλαίσια τοῦ ΟΗΕ, γιὰ τὴν χάραξη τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης καὶ συμφώνησαν τὴν ἀνάθεση τῶν συνομιλιῶν στοὺς Γενικοὺς Διευθυντές τους∙ τὸ βῆμα θεωρεῖται ἀποφασιστικό, καθὼς εἰσέρχονται οἱ διαπραγματεύσεις στὰ τεχνικὰ θέματα, ποὺ σημαίνει ὅτι ὑπάρχει συμφωνία γιὰ τὴν πολιτικὴ πτυχή. Ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος συζήτησε μὲ τὸν Φαχμὶ Μοὺν καὶ τὶς σχέσεις τῆς Αἰγύπτου μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ὑποσχόμενος τὴν προώθησή τους, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἑλληνικῆς προεδρίας τὸ ἑπόμενο ἑξάμηνο∙ στὴν ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ Ἰσραήλ, σὲ δύο ἑβδομάδες, πέραν τῆς ἀναπτύξεως τῶν πολιτικῶν σχέσεων, κύριο θέμα εἶναι καὶ ἡ μεταφορὰ φυσικοῦ ἀερίου ἀπ’ τὸ Ἰσραὴλ στὴν Εὐρώπη, μέσῳ Κύπρου καὶ Ἑλλάδος.