Ἐνίσχυση συνοχῆς Εὐρώπης

Ἡ ἐνίσχυση τῆς εὐρωπαϊκῆς συνοχῆς καὶ ἡ ἐνδυνάμωση τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος εἶναι τὸ πρῶτο μέλημα τοῦ Βερολίνου καὶ μὲ τὴν νέα κυβέρνηση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, ὅπως φάνηκε ἀπ’ τὶς δηλώσεις της∙ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ συνεχάρη τὴν καγκελάριο, ὅπως καὶ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ἐνῶ ἀναμένεται ἡ πρώτη ἐπίσκεψή της στὸ ἐξωτερικὸ νὰ εἶναι στὸ Παρίσι. Οἱ δύο μεγάλοι τῆς Εὐρωζώνης θεωροῦν κατάλληλη τὴν στιγμὴ, γιὰ τὴν ἐπιτάχυνση τῆς ἀνακάμψεως στὴν Εὐρωζώνη, μὲ τὴν ἀνάλογη χαλάρωση τῆς λιτότητος, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνάληψη πολιτικῶν πρωτοβουλιῶν γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς πολιτικῆς της ἑνοποιήσεως∙ ἡ περιπέτεια τοῦ Συριακοῦ ἀναδεικνύει τὴν Γερμανία ὡς τὴν μοναδικὴ ἀλώβητη δύναμη στὴν Εὐρώπη, ἐνῶ καὶ ὁ Γάλλος πρόεδρος ἀναμένει ἀναπληρῶσαι τὸ τρωμένο κύρος του ἀπ’ τὴν ἄκαιρη ταύτισή του μὲ τοὺς Ἀμερικανούς. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ Βρεταννία ἐμφανίζεται πλήρως ἀποδυναμωμένη στὴν Εὐρώπη, χωρὶς σαφεῖς προοπτικὲς ἀναδιπλώσεώς της.