Ἐνίσχυση διεθνοῦς ρόλου

Ἡ ἐνίσχυση τοῦ διεθνοῦ ρόλου τῆς Εὐρωζώνης –καὶ τῆς Γερμανίας κατὰ προέκταση- θεωρεῖται δεδομένη, μετὰ τὴν ἐκλογικὴ νίκη τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ∙ ἡ διεθνὴς δυναμικὴ χαρακτηρίζεται ἀπ’ τὴν ἀπομόνωση τῆς Ἀμερικῆς –μετὰ τὴν στάση της στὸ Συριακό, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ὑπόθεση τῶν διαδικτυακῶν παρακολουθήσεων, ἐνῶ καὶ τὸ πρόβλημα τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ χρέους ἐπιτείνει τὴν ἐξασθένισή της- καὶ τὴν ἐνίσχυση τῆς Ρωσίας καὶ τῆς Κίνας. Ἀπ’ τὶς δυτικὲς δυνάμεις μόνο τὸ Βερολίνο εἶχε ἀσκήσει αὐστηρὴ κριτικὴ στὴν Οὐάσιγκτον γιὰ τὶς παρακολουθήσεις καὶ εἶχε τηρήσει σώφρονα στάση στὸ Συριακό, ἐνῶ διατηρεῖ στενές σχέσεις μὲ τὴν Μόσχα καὶ τὸ Πεκῖνο∙ μὲ τὴν ἐνίσχυση τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος καὶ τῆς εὐρωπαϊκῆς συνοχῆς ἔχει τὴν ἄνεση ἡ καγκελάριος διαδραματίσαι πρωταγωνιστικὸ ρόλο στὶς διεθνεῖς ὑποθέσεις, ὁπότε αὐτομάτως ἀναδεικνύεται καὶ ἡ παρουσία ὁλοκλήρου τῆς Εὐρωζώνης. Ἡ συνοχή της ἐκτείνεται σὲ ὁλόκληρη τὴν γεωγραφικὴ ἔκταση τῶν ἑταίρων.