Χρυσὴ Αὐγή, ἐφαρμογὴ νόμου

Ἡ αὐστηρὴ ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου, ἀπέναντι στὴν ἀκροδεξιά, ἔχει τὰ πρῶτα ἀποτελέσματα, καθὼς ἀποδείχθηκαν οἱ διασυνδέσεις της στὴν Ἀστυνομία καὶ ἐτέθησαν ὑπὸ ἐπιτήρησιν ἔνοχοι ἀστυνομικοί∙ ἡ δικαστικὴ ἔρευνα προχωράει μὲ ταχεῖς ρυθμούς, ἐνῶ ἡ ἄρση τοῦ ἀπορρήτου τῶν τηλεφωνικῶν συνδιαλέξεων ἀναμένεται νὰ προσφέρει τὶς ἀποδείξεις γιὰ τοὺς ἠθικοὺς αὐτουργοὺς τῆς δολοφονίας τῆς Ἀμφιάλης. Σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο προβλέπεται συζήτηση πρὸ ἡμερησίας διατάξεως στὴ Βουλὴ σὲ ἐπίπεδο ἀρχηγῶν, ἡ ὁποία κρίθηκε πιὸ διαφωτιστικὴ γιὰ τὸ θέμα ἀπ’ τὸ Συμβούλιο τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν∙ ἡ ἀποφασιστικότης καὶ ἡ ταχύτης στὶς ἀντιδράσεις τῆς κυβερνήσεως ἀναγνωρίζεται ἀπὸ ὅλους, ἐνῶ καὶ οἱ ἀτλαντικοὶ κατήγοροί μας ἐσιώπησαν δεόντως. Στὴν κοινὴ γνώμη οἱ ἀντιδράσεις εἶναι χρακτηριστικώτερες, καθὼς οἱ ὁμάδες τῆς ἀκροδεξιᾶς ἐξαφανίζονται ἀπὸ προσώπου γῆς καὶ ἀσχολοῦνται μόνο μὲ τὴν ἀπόκρυψη τῶν ἐνοχοποιητικῶν στοιχείων∙ τὸ ἀνομοιογενὲς καὶ ἰδιοτελὲς τῶν ὀπαδῶν της καταδεικνύει ἡ ἐξαφάνισή τους.