Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, σταθεροποιητικὲς στὴν Ἀσία καὶ ἀνοδικὲς στὴν Εὐρώπη∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρά, 1,3484 δολλάρια καὶ 133,2600 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1316,50 καὶ πετρέλαιο, 108,16. Ἡ ἀμηχανία στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, κυρίως ὡς πρὸς τὸ ὅριο δανεισμοῦ της, ἐπηρεάζει τὶς ἀγορές, ἐνῶ στὴν Εὐρωζώνη ὁ σχηματισμὸς τῆς νέας γερμανικῆς κυβερνήσεως δίδει προοπτικὲς αἰσιοδοξίας γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας της∙ ἐνθαρρυντικὲς εἶναι καὶ οἱ πληροφορίες γιὰ νέα ἔνεση ρευστότητος πρὸς τὶς τράπεζες της ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, ὄπως καὶ ἡ βελτίωση τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ κλίματος στὴ Γερμανία. Οἱ ἐπενδυτὲς φαίνεται ὅτι στρέφουν τὴν προσοχή τους πρὸς τὴν Εὐρώπη, διότι καὶ τὰ νέα ἀπ’ τὶς νότιες χῶρες εἶναι εὐχάριστα, καθὼς ἡ Ἱσπανία ἐξέρχεται πλέον ἀπ’ τὴν περίοδο τῆς κρίσεως, ἐνῶ οἱ ἀτλαντικοὶ παρατηρητὲς βλέπουν παρόμοια πορεία καὶ γιὰ τὶς ἄλλες νότιες χῶρες, μὲ τὴν Ἑλλάδα μεταξύ τους.