Πωλήσεις iPhone καὶ Ρῶσοι

Οἱ πωλήσεις τοῦ νέου iPhone τῆς Apple ἔφθασαν τὶς τρεῖς πρῶτες μέρες τὰ ἐννέα ἑκατομμύρια παγκοσμίως καὶ ἡ ἑταιρεία προσβλέπει στὴν δυναμική τους συνέχεια∙ ἀλλὰ δικαστὴς τῆς Ἁγίας Πετρούπολης ζήτησε ἐγγυήσεις ἀπ’ τὴν ἑταιρεία, μὲ τὴν ἀπειλὴ ἀπαγορεύσεως τοῦ προϊόντος στὴ Ρωσία, ὅτι δὲν παρακολουθοῦνται οἱ συνδέσεις της ἀπ’ τὴν Ἐθνικὴ Ἐπιροπὴ Ἀσφαλείας τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Ὁ ἀνταγωνισμὸς μὲ τὶς κορεατικὲς ἐταιρεῖες εἶναι ὀξύτατος κι ἂν δὲν δοθοῦν οἱ ἀπαραίτητες ἐγγυήσεις, τότε κινδυνεύει ἡ ἀπαγόρευση τῆς πωλήσεως τοῦ iPhone στὶς ἀναδυόμενες ἀγορές, διότι μᾶλλον θὰ ἀκολουθήσουν τὸ παράδειγμα τῆς Ρωσίας καὶ οἱ κυβερνήσεις τους∙ ἡ Οὐάσιγκτον καὶ οἱ ἀμερικανικὲς ἑταιρεῖες δὲν ἔχουν προσφέρει οὐδεμία ἐγγύηση, ὅτι δὲν παρακολουθοῦνται, μέσῳ τῶν ὅποιων προϊόντων τους, οἱ διαδικτυακὲς ἐπικοινωνίες.