Ἁλματώδης ἄνοδος ψηφιακῶν

Ἡ ἁλματώδης ἄνοδος τῶν ἐπενδύσεων στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία καθιστᾶ πλέον τὸν κλάδο ὡς τὸν πλέον δυναμικὸ τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας∙ τὸ πρῶτο ὀκτάμηνο ἀπ’ τὰ τρία δις εὐρὼ εἰσροῆς ἀμέσων ξένων ἐπενδύσεων, τὸ 38% κατευθύνθηκε στὶς τηλεπικοινωνίες. Δηλαδή, σὲ περίοδο κρίσεως πάνω ἀπὸ ἕνα δις ἐπενδύθηκαν στὴν κινητὴ τηλεφωνία κι αὐτὰ εἶναι μόνο ἡ ἀρχή, διότι ἀποτελοῦν τὶς πρῶτες τοποθετήσεις κεφαλαίων γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῶν σχεδίων τους∙ ἤδη ὅλες οἱ μεγάλες ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας τοῦ κόσμου ἔχουν ἐξαγγείλει τὴν ἵδρυση κέντρων ἐρευνῶν τους στὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ παρατηρεῖται ἤδη ἔλλειψη προγραμματιστῶν, τόσο μεγάλη εἶναι ἡ ζήτηση! Ἡ δημιουργικότης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης καὶ τὰ τραγούδια τῆς γιαγιᾶς βοηθοῦν τὰ Ἑλληνόπουλα.