Τὰς γυναῖκας τῇ Δήμητρι

Ὁ Σόλων ἐπέτυχε τὴν ἀνάταση τῶν Ἀθηναίων γιὰ τὴν ἀνάκτηση τῆς Σαλαμῖνος∙ τὴν εἶχαν χάσει σὲ πόλεμο μὲ τοὺς Μεγαρεῖς. «Τὰ μὲν οὖν δημώδη τῶν λεγομένων τοιαῦτ’ ἐστίν»∙ ἡ δημοτικὴ παράδοση ἀναφέρει μετὰ τὴν ἐλεγεία του, τὰ ἀκόλουθα. «Ὅτι πλεύσας ἐπὶ Κωλιάδα μετὰ τοῦ Πεισιστράτου»∙ ὅτι ἔπλευσε μὲ τὸν Πεισίστρατο στὴν Κωλιάδα ἀκτή, Ἀστέρια τῆς Γλυφάδος. «Καὶ καταλαβὼν αὐτὸθι πάσας τὰς γηυναῖκας τῇ Δήμητρι τὴν πάτριον θυσίαν ἐπιτελούσας»∙ καὶ βρῆκε ἐκεῖ ὅλες τὶς γυναῖκες προσφέρειν τὴν παραδοσιακὴ θυσία στὴν Δήμητρα. «Ἔπεμψεν ἄνδρα πιστὸν εἰς Σαλαμῖνα προσποιούμενον αὐτόμολον εἶναι»∙ ἔστειλε ἕναν ἔμπιστό του στὸ Σαλαμῖνα προσποιούμενο ὅτι εἶναι αὐτόμολος. «Κελεύοντα τοὺς Μεγαρεῖς, εἰ βούλωνται τῶν Ἀθηναίων τὰς πρώτας λαβεῖν γυναῖκας»∙ παραγγέλοντας στοὺς Μεγαρεῖς, ὅτι ἂν θέλουν τὰ πιάσουν τὶς πρῶτες γυναῖκες τῶν Ἀθηνῶν. «Ἐπὶ Κωλιάδα μετ’ αὐτοῦ πλεῖν τὴν ταχίστην»∙ νὰ πλεύσουν στὴν Κωλιάδα τάχιστα μαζί του.