Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικρατοῦν σταθεροποιητικὲς τάσις, ἐξ αἰτίας τῶν προοπτικῶν στάσεως πληρωμῶν τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρῶς στὰ 1,3495 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 133,2350 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1332,50, ἐνῶ ὑποχώρησε τὸ πετρέλαιο, 109,18. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοὶ ἀπέναντι στὸ ἀδιέξοδο στὴν Οὐάσιγκτον κι ἀναμένουν τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα γιὰ τὶς ἐξελίξεις, ἂν καὶ δὲν διαφαίνεται διέξοδος στὸν ὁρίζοντα∙ οἱ ἀγωγὲς ἀποζημιώσεως τῶν πελατῶν τους, κατὰ τῶν δεκατριῶν τραπεζῶν, δείχνει ὅτι ἡ κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων δὲν ἔχει τελειώσει στὸν ἀτλαντικὸ κόσμο. Ἤδη ἡ Morgan Stanley εἰδοποίησε τὴν Ἐπιτροπὴ Ἐλέγχου τῆς Κεφαλαιαγορᾶς, ὅτι συμβιβάζεται μὲ τὴν πληρωμὴ ἕνδεκα δις δολλαρίων στοὺς παραπλανηθέντες πελάτες της∙ οἱ ἄλλες τράπεζες δὲν ἔχουν ἀπαντήσει, ἀλλὰ θεωρεῖται ὡς προηγούμενο ἡ ἀναγνώριση τῆς ἐνοχῆς της ἀπ’ τὴν μεγαλύτερη. Ὁ ἀντίκτυπος στὶς ἀγορὲς εἶναι σοβαρὸς καὶ δύσκολα ὑπολογίζονται οἱ διαστάσεις του.