Συντριπτικὰ τὰ στοιχεῖα

Οἱ ἀνακριτὲς συντάσσουν τὰ κατηγορητήρια, καθὼς τὰ στοιχεῖα γιὰ τοὺς κατηγορουμένους εἶναι συντριπτικὰ ἀπὸ κάθε πλευρά∙ γιὰ κάθε ἐπίθεση, ἀκόμη καὶ δολοφονική, ἔδιδε τὴν ἐντολὴ ὁ ἀρχηγός, ὁ ὁποῖος εἶχε καὶ λεπτομερῆ ἐνημέρωση γιὰ τὴν ἐξέλιξή της βῆμα βῆμα. Ἔτσι στὴ δολοφονία τῆς Ἀμφιάλης ἐπέβαιναν στὸ αὐτοκίνητο τοῦ δολοφόνου τρία ἄτομα, ποὺ βρίσκονται ἤδη φυλακή, ἐνῶ ἀναζητοῦνται οἱ ὑπόλοιποι∙ ἡ Εὐτέρπη Κουτζαμάνη ἀνακοινώνει τὴν σύγκληση τῆς Ὁλομελείας Ἐφετῶν, γιὰ τὴν ἐκλογὴ ἐφέτου ἀνακριτοῦ, λόγῳ τῆς ἐξαιρετικῆς σπουδαιότητος τῆς ὑποθέσεως. Σὲ πρακτικὸ ἐπίπεδο φαίνεται ὅτι τὰ πανίσχυρα Τάγματα Ἐφόδου ἐξαχνώθηκαν, καθὼς δὲν προσέφεραν καμμία ὑποστήριξη στὸν ἔγκλειστο ἀρχηγό, ἔστω κι ἐκ τοῦ μακρόθεν, ἐνῶ στὶς γειτονιὲς εἶναι ἐντελῶς χαμένοι καὶ τὰ γραφεῖα θεόκλειστα∙ ἡ ἀκροδεξιὰ εἶχε στηρίξει τὴν πολιτική της ἀπήχηση στὴν δυναμικὴ παρουσία της στὶς περιοχές της καὶ περισσότερο στὶς ἀριστερὲς συνοικίες. Ἐὰν ἐκλείψει, ἐξαφανίζεται πλέον ὁριστικά.