Ἐλαυνόμενον ἀπὸ τῆς νήσου

Ὁ Σόλων ἐξελέγη στρατηγὸς καὶ ὁδήγησε τοὺς Ἀθηναίους στὴν Κωλιάδα, ὅπου οἱ γυναῖκες ἑόρταζαν τὰ Δημήτρια∙ τότε ἔστειλε «αὐτόμολο» στοὺς Μεγαρεῖς καὶ τοὺς εἶπε ὅτι ἐκεῖ βρίσκονται Ἀθηναῖες. «Ὡς δὲ πεισθέντες οἱ Μεγαρεῖς ἄνδρας ἐξέπεμψαν ἐν τῷ πλοίῳ»∙ Ὅταν ἐπείσθησαν οἱ Μεγαρεῖς ἔστειλαν ἄνδρες μὲ ἕνα πλοῖο. «Καὶ κατεῖδεν ὁ Σόλων τὸ πλοῖον ἐλαυνόμενον ἀπὸ τῆς νήσου»∙ μόλις εἶδε ὁ Σόλων τὸ πλοῖο ἐρχόμενο ἀπ’ τὴν νῆσο. «Τὰς μὲν γυναῖκας ἐκποδὼν ἀπελθεῖν ἐκέλευσε»∙ ἔδωσε ἐντολὴν νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀμέσως οἱ γυναῖκες. «Τῶν δὲ νεωτέρων τοὺς μηδέπω γενειῶντας ἐνδύμασι καὶ μίτραις καὶ ὑποδήμασι τοῖς ἐκείνων σκευασμένους»∙ ἀπ’ τοὺς νεωτέρους ὅσοι δὲν εἶχαν βγάλει γένεια τοὺς ἔντυσε μὲ φορέματα, κορδέλλες καὶ ὑποδήματα τῶν γυναικῶν. «Καὶ λαβόντας ἐγχειρίδια κρυπτὰ παίζειν καὶ χορεύειν προσέταξε πρὸς τῇ θαλάσσῃ»∙ τοὺς ἔδωσε ἐγχειρίδια καὶ τοὺς εἶπε νὰ χορεύουν καὶ νὰ παίζουν κοντὰ στὴ θάλασσα.