Ἱστορικὴ καμπή, δικαιοσύνη, σταθερότης

Ἡ ἀμερόληπτη ἐφαρμογὴ τῆς δικαιοσύνης καὶ ἡ διασφάλιση τῆς σταθερότητος καὶ τῆς ἠρεμίας στὴ χώρα εἶναι τὸ συμπέρασμα τῆς κοινῆς γνώμης ἀπ’ τὴν σύλληψη τῆς ἡγετικῆς ὁμάδος τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς∙ ὁ πρωθυπουργὸς τὰ συνόψισε ἐπιγραμματικά, «δικαιοσύνη, σταθερότητα, ὄχι ἐκλογές», κι ἔπιασε τὸν σφυγμὸ τοῦ κόσμου. Ἡ Ἑλλάς, μόλις ἔκανε τὰ πρῶτα της βήματα γιὰ τὴν ἔξοδό της ἀπ’ τὴν τετραετῆ πρωτοφανῆ στὰ ἱστορικά της χρονικὰ κρίση, κι οἱ ἀπειλὲς ἐκπορεύονταν πλέον ἀπ’ τὸ ἐσωτερικό, ἀπ’ τὶς ἀκραῖες ὁμάδες τὶς κινούμενες στὰ ὅρια τῆς νομιμότητος, μὲ συνεχῆ τὴν ροὴ στὰ μεταξύ τους συγκοινωνοῦντα δοχεῖα∙ ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας ἀναγνωρίζεται ἀπὸ ὅλους, ἀλλὰ τὸ σημαντικώτερο εἶναι ἡ πίστη τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου, πρωτίστως τῶν μικρομεσαίων. Ἡ ἀρχὴ ἔγινε ἀπ’ τὸν τουρισμό, μὲ τὴν παράτασή του βεβαία ὣς στὰ Χριστούγεννα σχεδόν, καὶ μὲ τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, μὲ τὶς ἄμεσες πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις τους στὴν ὑπόλοιπη οἰκονομία∙ τὸ πολιτικό μας πρόβλημα εἶναι ἕνα σήμερα, ἡ διαφορὰ ἀνταποκρίσεως στὰ οἰκονομικὰ μεταξὺ τοῦ ἁπλοῦ κόσμου καὶ τῶν ἀντιπολιτευτικῶν δυνάμεων. Ἡ ψυχολογία στὸν κόσμο -ὄχι ὅτι τοῦ ἔχουν λυθεῖ τὰ προβλήματα, κάθε ἄλλο- ἔχει ἀλλάξει κι ἔχει ἀποκτήσει ἐμπιστοσύνη κι ἐλπίδα ὅτι κάτι τουλάχιστον γίνεται∙ τὰ κόμματα συνεχίζουν τὸ τροπάριο τῆς καταστροφολογίας καὶ τοῦ ἀντιγερμανισμοῦ.
Ἡ ταχύτης τῆς ἀντιδράσεως τῆς Εἰσαγγελίας τοῦ Ἀρείου Πάγου, τῆς Εἰσαγγελέως καὶ τοῦ Ἀντιεισαγγελέως, ἦταν ὑποδειγματικὴ καὶ μὲ ἄμεσο ἀποτέλεσμα∙ οὐδεὶς ἀμφισβήτησε τὸ πόρισμά του –πλὴν μερικῶν θαμώνων τῆς ἀτλαντικῆς παραφιλολογίας-, ἐνῶ καὶ ἡ συνεργασία μὲ τὴν Ἀντιτρομοκρατικὴ ἦταν ἄριστη καὶ ἄκρως ἀποτελεσματική. Συνελήφθησαν ὁ ἀρχηγὸς καὶ πέντε βουλευτές του, κι ὅλοι οἱ ἄλλοι, πολιτικοὶ ἀρχηγοί, δημοσιογραφίζοντες, συνελήφθησαν ἐπίσης κοιμώμενοι∙ ὁ μεγάλος ἡγέτης, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπιβάλει τὴν «τάξιν» του στὶς ἐργατικὲς κυρίως συνοικίες, δὲν βρῆκε μερικὲς δεκάδες ἀποφασισμένους ὀπαδοὺς γιὰ τὴν ὑποστήριξή του, ἔμεινε μόνος κι ἄχαρος. Δύο εἶναι τὰ ἀποτελέσματα αὐτὴν τὴν στιγμή, ἡ ἱκανοποίηση τοῦ κόσμου, ὅτι ἀπαλλάσσεται ἀπὸ μία ἑστία συνεχοῦς ἀναταραχῆς κι ἑπομένως μπορεῖ ἄνετα νὰ συνεχίσει τὶς δουλειές του, ἢ μᾶλλον τὴν ἀναζήτησή τους ποὺ τώρα τὴν ἀρχίζει καὶ δεύτερον, ἡ ἐλπίδα ὅτι αὐτὸ θὰ ἐπεκταθεῖ καὶ στὶς ἄλλες ἑστίες παρανομίας, στὰ Πανεπιστήμια καὶ ἀλλοῦ∙ ἡ νομιμότης ἰσχύει γιὰ ὅλους, χωρὶς διακρίσεις, διαφορετικὰ δὲν ἰσχύει γιὰ κάνεναν, παρὰ μόνο γιὰ τὸν ἀρχηγό∙ ἐπιστρέφουμε τότε στὸ γνωστὸ σοσιαλιστικὸ ἀνέκδοτο, ὅτι, «ὅλοι εἶναι ἴσοι, ἀλλὰ μερικοὶ εἶναι λίγο πιὸ ἴσοι», ὅπως ὁ ἀρχηγός. Ἀνακούφιση αἰσθάνεται ἡ κοινὴ γνώμη καὶ πρωτίστως στὶς ἐργατικὲς συνοικίες, μὲ τὰ ὑψηλὰ ποσοστὰ ἀνεργίας καὶ εὔκολη τὴν ἀνοχὴ πρὸς ὁ,τιδήποτε.
Ἡ ἑλληνικὴ δημοκρατία ἀπέδειξε ὅτι ἔχει τὶς δυνάμεις καὶ τὰ μέσα γιὰ τὴν ἄμυνά της ἀπέναντι στὸν ὅποιον ἐπιβουλέα της∙ ἡ ἀπάντηση δίδεται πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς συνέχισε κανονικὰ τὸ πρόγραμμά του, μὲ τὴν προγραμματισμένη ἐπίσκεψή του στὴ Νέα Ὑόρκη, ἐπειδὴ θεώρησε ὡς πρωθυπουργὸς τυπικὴ λειτουργία τῶν νομίμων ἀρχῶν τὴν συνέχιση τῆς δικαστικῆς διαδικασίας∙ ἡ ἐκτελεστικὴ ἐξουσία ὁλοκλήρωσε τὴν ἀποστολή της, μὲ τὴν διαβίβαση τῶν σχετικῶν φακέλων, κι ἀπομένει μόνο ἡ συνδρομὴ τῆς Ἀστυνομίας στὸ ἀνακριτικὸ ἔργο. Ἀποστομώθηκαν κανονικὰ οἱ ἀτλαντικοὶ καταστροφολόγοι, οἱ ὁποῖοι ἔβλεπαν ἀναταραχὴ καὶ συγκρούσεις στοὺς δρόμους, μετὰ τὴν δολοφονία στὴν Ἀμφιάλη∙ παραδέχονται τώρα, ὅτι ἡ παρέμβαση τῆς δικαιοσύνης εἶναι ἀποτελεσματικὴ καὶ ἄκρως τυπική, διότι ἡ δικαιοσύνη στὴν ἀπόδοσή της κρίνεται στὸν σεβασμὸ τῶν τύπων∙ γιὰ δεύτερη φορὰ ἀπογοητεύονται οἱ ἐξ Ἑσπερίας Κασσάνδρες, μὲ πρώτη τὴν βεβαιότητά τους, ὣς λίγους μῆνες πρὶν ὅτι βρίσκεται ἐπὶ θύραις ἡ χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ ἀποπομπή της ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη∙ ὅταν διαπίστωσαν τὸ Θέρος, ὅτι αὐτὸ δὲν γίνεται, ἄρχισαν τὴν προπαγάνδα τῆς πολιτικῆς ἀναταραχῆς, σύντομα μάλιστα ὅπως ἔγραφαν, ἀλλὰ πάλιν ἀπέτυχαν οἰκτρῶς καὶ ἐξουθενώθησαν. Τὰ κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἀντέγραφαν κανονικὰ τὶς ἀτλαντικὲς προφητεῖες∙ ἔπεσαν πάλι στὴν παγίδα τους, διότι ἡ ἀκροδεξιὰ ξεδοντιάσθηκε κανονικὰ γιὰ τὸ προβλεπτὸ μέλλον.
Ἡ ἀπήχηση τῆς πολιτικῆς τους στὸν κόσμο εἶναι τὸ κύριο πρόβλημα γιὰ τὴν ἀντιπολίτευση∙ εἶχε ἐπενδύσει πολλὰ στὴν ὑπόθεση ὅτι ἡ κυβέρνηση δείχνει ἀνοχὴ ἀπέναντι στὴν ἀκροδεξιά, μὲ τὸ γνωστὸ ἐπιχείρημα τῆς διακρίσεως δεξιᾶς καὶ ἀριστερᾶς. Φυσικὰ πολλοί, μὲ πρῶτον τὸν Ναπολεοντίσκο, προέβλεπαν πολιτικὴ ἀστάθεια καὶ ἐκλογές, ἐνῶ ὁ Κοινοβουλευτικός του Ἑκπρόσωπος χαρακτήρισε εὐκαιρία τὶς ἐπαναληπτικὲς ἐκλογές, ἂν παραιτηθοῦν οἱ βουλευτὲς τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς∙ μάλιστα ὁ ἀρχηγός της ἀπείλησε ἢ μᾶλλον δεσμεύθηκε, μὲ τὴν τελευταία του δήλωση πρὸ τῆς φυλακίσεώς του, ὅτι στὶς ἐπαναληπτικὲς ἐκλογὲς θὰ ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, προκαλώντας ἔτσι τὴν καταψήφιση τῶν κυβερνητικῶν κομμάτων. Ὡς συνήθως ἡ διαπλοκὴ ἐξαφάνισε τὴν δήλωση αὐτή, ἀλλὰ τὸ χειρότερο γιὰ τὴν ἀντιπολίτευση εἶναι, ὅτι ἀδυνατεῖ προβλέψαι τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις∙ ὅποια ἑρμηνεία κι ἂν δώσει κανείς, ἕνα φθάνει στὸν πολὺ κόσμο, ἡ δικαιοσύνη ἐξάρθρωσε, μὲ ἕνα κτύπημα τὸ πολυκέφαλο τέρας. Ἔτσι ὁ Ναπολεοντίσκος βρίσκεται καὶ πάλιν ἐκτὸς νυμφῶνος τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων καὶ τρέχει ἀπὸ πίσω, ἀλλὰ δὲν προλαβαίνει∙ ἡ πολιτικὴ δυναμικὴ ἔχει ἀλλάξει στὴ χώρα, διότι ἡ κυβέρνηση ἐπέδειξε πυγμὴ ἀποφασιστικότητα πρὸς τὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὸ ἐξωτερικό. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ καλεῖται τώρα ἀποδεῖξαι, ὅτι διαθέτει ἐναλλακτικὴ πολιτική- διότι τὰ ἄλλα κομματίδια ἔχουν δευτερεύουσα σημασία- κι αὐτὸ δὲν φάνηκε ἀκόμη∙ τὸ ἀντίθετο δείχνει, ὅτι πελαγοδρομεῖ ἀκυβέρνητος σὲ φουρτουνιασμένη θάλασσα.
Ὁ ἀντίκτυπος στὸ ἐξωτερικὸ καὶ στὴν οἰκονομία μετράει περισσότερο∙ πολλοί, κάτω κι ἀπ’ τὴν καταστροφολογία τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς, εἶχαν ἀρκετὲς ἐπιφυλάξεις γιὰ τὴν βιώσιμητα τῆς κυβερνήσεως καὶ γιὰ τὴν ἀντοχή της ἀπέναντι στὴν βία τῶν ἀκραίων ὁμάδων. Εἴτε αὐτὸ ἦταν ἀποτέλεσμα μόνο τῆς ἀτλαντικῆς προπαγάνδας –ποὺ ἦταν στὴν πραγματικότητα-, εἴτε καὶ πίστη κάποιων κύκλων, πάλιν γεγονός, οἱ ἐπιφυλάξεις πολλῶν ἐπενδυτῶν καὶ πολιτικῶν παραγόντων ἦταν σαφεῖς καὶ ὁρατὲς διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ∙ ἡ ἀπόφαση τῆς δικαιοσύνης εἶναι ἡ καλύτερη ἀπάντηση, ἐνῶ ὁ λακωνικὸς σχολιασμὸς τοῦ πρωθυπουργοῦ ἀποπνέει τὴν ἐμπιστοσύνη πρὸς τὸ ἐξωτερικό. Ἔτσι θεωρεῖται βέβαιο ὅτι ἡ εἰσροὴ ἐπενδύσεων θὰ πολλαπλασιασθεῖ, ἂν καὶ ἤδη βρίσκεται σὲ ὑψηλὰ ἐπίπεδα, διότι τὸ δέλεαρ τῶν δυναμικῶν μας κλάδων καὶ μόνο εἶναι σπάνια πρόκληση γιὰ τοὺς ξένους∙ ἡ κυβέρνηση, πέραν τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος, ἐπέτυχε ἕνα πρᾶγμα, τὸ νὰ καταστήσει ἑλκυστικοὺς τοὺς δυναμικούς μας κλάδους, μὲ πρῶτον τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, δεύτερον τὸν τουρισμὸ καὶ τοὺς ἄλλους στὴ συνέχεια. Δὲν ἀνακόπτεται ἡ ἐγκατάσταση τῶν κέντρων ἐρευνῶν τῶν μεγάλων ἑταιρειῶν λογισμικοῦ καὶ κινητῆς τηλεφωνίας πρωτίστως στὴν χώρα μας, παρὰ μὲ ἀνατροπὴ τῶν πάντων∙ αὐτὴ εἶναι ἡ μεγάλη ἐπιτυχία τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, εἶναι ἡ καλύτερη διαφήμισή μας στὸ ἐξωτερικό. Ὅπλο μας ἡ δημιουργικότης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, μοναδικὴ σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο.