Ἀξιοπιστία στὸ ἐξωτερικὸ

Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας μας στὸ ἐξωτερικὸ φέρει ἁπτὰ ἀποτέλεσματα, ὅπως τὴν συμφωνία μὲ τὴν Αἴγυπτο γιὰ τὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη καὶ τὴν πληθώρα τῶν ξένων ἐπενδύσεων∙ ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν ἔζησε τὴν ἀλλαγὴ τῆς στάσεως τῶν ξένων στὸν ΟΗΕ, σὲ σύγκριση μὲ τὴν προηγούμενη τετραετία. Ὁ πρωθυπουργὸς ἀσχολεῖται πλέον στὴν Ἀμερικὴ ἀποκλειστικὰ σχεδὸν μὲ τὴν προσέλκυση ἐπενδύσεων καὶ τὰ ἀποτελέσματα εἶναι πολὺ εὐνοϊκά∙ ἡ πάταξη τῆς ἀκροδεξιᾶς εἶναι τὸ κρίσιμο βῆμα, διότι στερεῖ ἀπ’ τὰ κερδοσκοπικὰ κυκλώματα τὸ τελευταῖο τους ἐπιχείρημα εἰς βάρος μας. Ἡ σταθερότης στὸ ἐσωτερικὸ καὶ οἱ μεταρρυθμίσεις εἶναι γνωστὲς πλέον στοὺς μεγάλους ἐπενδυτές, ἐνῶ ἡ γεωγραφική μας θέση γίνεται δέλεαρ γιὰ ὅλου τους∙ ἡ Ἑλλὰς μετετράπη, μέσα σὲ ἕναν χρόνο, ἀπὸ ἀποδιοπομπαῖος τράγος τῆς διεθνοῦς σκηνῆς σὲ πολύφρενο νύφη. Ὅσο κι ἂν δείχνουν ὀλιγώτερα τὰ ἀποθέματα φυσικοῦ ἀερίου τῆς Ἀφροδίτης, ὑπάρχουν ἄλλα δίπλα.