Ἑνότης ὅλων τῶν Ἑλλήνων

Τὴν ἀνάγκη διατηρήσεως τῆς ἑνότητος ὅλων τῶν Ἑλλήνων, πρόβαλε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς στὴν πρώτη ὁμιλία του πρὸς ἐκπροσώπους τῶν ὁμογενῶν στὴ Νέα Ὑόρκη∙ ὁ πρωθυπουργός, ἀναφερόμενος στὰ πρόσφατα γεγονότα, ὑπογράμμισε ὅτι, «οἱ ρατσιστὲς καὶ οἱ μισαλλόδοξοι νὰ γνωρίζουν ὅτι θὰ βροῦν ἀπέναντί τους ὁλόκληρο τὸν ἑλληνικὸ λαό». Τὸ μήνυμα πρὸς τὸ ἐξωτερικὸ εἶναι ἡ σταθερότης στὸ ἐσωτερικὸ καὶ ἡ ὁμόνοια τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, κι αὐτὸ διασφαλίζεται∙ ἡ φυλάκιση τῶν ἡγετῶν τῆς ἀκροδεξιᾶς, μὲ τὶς κατηγορίες τῆς ἀποδεδειγμένης συστάσεως συμμορίας, ἔγινε μὲ τὸν πιὸ ὁμαλὸ τρόπο, ἐνῶ τὸ κόμμα καὶ οἱ «μαχητικοὶ» ὀπαδοί του ἐξαφανίσθηκαν ἀπὸ προσώπου γῆς. Καμμία οὐσιαστικὴ ὑποστήριξη δὲν προσέφεραν στὸν ἔγκλειστο ἀρχηγό τους.