Ἰσχυρὲς πτωτικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς σημειώθηκαν ἰσχυρὲς πτωτικὲς τάσεις, λόγῳ τοῦ κινδύνου στάσεως πληρωμῶν τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως καὶ τῆς πολιτικῆς κρίσεως στὴν Ἰταλία∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 1,3500 δολλάρια καὶ ὑποχώρησε στὰ 131,7530 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1335,75, ἀλλὰ ὑποχώρησε τὸ πετρέλαιο, 107,79. Οἱ ἐπενδυτὲς φοβοῦνται ὅτι τὸ πρόβλημα στὴν Ἀμερικὴ εἶναι σοβαρώτερο καὶ θὰ ἔχει ἄμεσες ἐπιπτώσεις στὴν διεθνῆ οἰκονομικὴ παρουσία της, ἐπειδὴ προστίθεται στὴν ἀπαρχαιωμένη ὑποδομή της καὶ στὴν πτώση τῆς ἀνταγωνιστικότητος τῆς οἰκονομίας της∙ ἀντιθέτως ἡ ἰταλικὴ θεωρεῖται δευτερευούσης σημασίας, διότι καὶ σὲ ἐκλογὲς νὰ ὁδηγηθεῖ δὲν δύναται ἐπηρεάσαι τὴν Εὐρωζώνη σὲ οὐσιαστικὸ βαθμό, διότι σχηματίζεται κυβέρνηση στὴ Γερμανία καὶ δίδει ἀμέσως ὤθηση στὴν ἀναπτυξιακὴ πολιτική, ἐνῶ καὶ ὅλες οἱ ἄλλες νότιες χῶρες βρίσκονται σὲ τροχιὰ ἐξόδου ἀπ’ τὴν κρίση. Μοναδικὴ ἐξαίρεση χθὲς μὲ ἄνοδο ἦταν ἡ Σαγκάη, λόγῳ τῶν ἐγκαινίων τῆς ἐλευθέρας ζώνης ἐμπορίου.