Ἰταλία, σημερινὴ ψηφοφορία

Ἡ σημερινὴ ψηφοφορία στὴν ἰταλικὴ Βουλὴ θὰ καθορίσει τὴν πορεία τῆς χώρας∙ ἐὰν ἡ κυβέρνηση τοῦ Ἐνρίκο Λέττα πάρει ψῆφο ἐμπιστοσύνης, τότε συνεχίζει τὸ ἔργο της γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας τῆς Ἰταλίας. Ὅλα κρίνονται ἀπ’ τὴν στάση τῶν βουλευτῶν τῆς Φόρσα Ἰτάλια, διότι ὁ Σύλβιο Μπερλουσκόνι διέταξε τὴν ἀποχώρηση τῶν πέντε ὑπουργῶν της ἀπ’ τὴν κυβέρνηση, μετὰ τὴν ἔκπτωσή του ἀπ’ τὴν Γερουσία∙ πολλοὶ ὅμως βουλευτὲς ἐκφράζουν τὴν διαφωνία τους, ἔστω κι ὄχι δημόσια, ἐνῶ ἐλάχιστοι στήριξαν μὲ δηλώσεις τους τὸν ἀρχηγό. Ὁ πρωθυπουργὸς δείχνει αἰσιόδοξος, ἐνῶ οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες τοῦ Βορρᾶ καὶ ἡ κοινὴ γνώμη δὲν ἐπιθυμοῦν τὴν περιπέτεια νέας ἐκλογικῆς ἀναμετρήσεως∙ ἐὰν ὅμως καταψηφισθεῖ ἡ κυβέρνηση, οἱ ἐκλογὲς γίνονται τὸν ἄλλο μῆνα. Στὴ Γερμανία ἀρχίζουν τὴν Παρασκευὴ οἱ διαβουλεύσεις γιὰ τὸν μεγάλο συνασπισμό∙ προβλέπονται δύσκολες, μὲ τοὺς Σοσιαλδημοκράτες νὰ ζητοῦν ὁπωσδήποτε τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν.