Ἀντικειμενικὴ ἀξιολόγηση

Ἡ ἀντικειμενικὴ ἀξιολόγηση τῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων ἀπαιτεῖ νηφαλιότητα καὶ σύνεση• οἱ ἀνακρίσεις γιὰ τὴν ἀκροδεξιὰ μόλις ἄρχισαν καὶ ἡ μὴ προφυλάκιση τριῶν βουλευτῶν δὲν σημαίνει καὶ ἀθώωσή τους, κάθε ἄλλο μάλιστα, ἀφοῦ ἐπιβλήθηκαν περιοριστικοὶ ὅροι, ἔχει φυλακισθεῖ ὁ τέταρτος καὶ ὁ ἀρχηγός, ὅπως καὶ ἄλλα στελέχη. Οὐδεὶς εἶπε ὅτι, ὅσοι εἶχαν συλληφθεῖ, θὰ ὁδηγοῦνταν ὅλοι τους στὴ φυλακή, ἀλλὰ καὶ οὐδεὶς γνωρίζει τὸ ποῦ θὰ καταλήξουν οἱ ἀνακριτές, ὅταν ὁλοκληρώσουν τὸ ἔργο τους• τὸ κριτήριο τῆς πολιτικῆς ἀπηχήσεως βρίσκεται στὴν κινητοποίηση τῶν ὀπαδῶν τους. Μετὰ τὴν δολοφονία καὶ τὶς συλλήψεις περισσότερο τοῦ Σαββάτου οἱ κινητοποιήσεις ἦταν ἀραιὲς καὶ σαρακοφαγωμένες, χωρὶς παλμὸ καὶ ζωντάνια• παρὰ τὶς κλήσεις τῆς ἡγεσίας γιὰ τὴν προσέλευση τῶν ὀπαδῶν, ἡ ἀνταπόκριση ἦταν μηδαμινή. Τὸ ὕφος τῶν τριῶν ἀποκαλύπτει τὴν ἀπογοήτευσή τους, ὄχι γιὰ τὴν ἀποφυλάκιση, ἀλλὰ γιατὶ βλέπουν ὅτι δὲν εἶχαν μαζί τους κόσμο.