Παρεμβολὲς τῶν κυκλωμάτων

Οἱ ἀντιδράσεις στὴν ἀποφυλάκιση τῶν τριῶν βουλευτῶν ἦταν ἀνάμικτες• ὅλα σχεδὸν τὰ κόμματα τήρησαν συνεπῆ στάση καὶ σεβάσθηκαν τὴν ἀνεξαρτησία τῆς δικαιοσύνης, ὅπως καὶ ἐπιβάλλουν τὰ πράγματα. Ἀλλὰ τὰ γνωστὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα ἔσπευσαν νὰ χύσουν μαύρη χολὴ κατὰ τῆς κυβερνήσεως, ὅτι δὲν εἶχε προετοιμάσει κατάλληλα τὶς ὑποθέσεις• μεταξὺ τῶν γραμμῶν ὅμως φαίνεται ἡ χαρά τους, διότι θεωροῦν τὴν ἀποφυλάκιση ὡς ἧττα τῆς κυβερνήσεως. Ἀναμενόμενη εἶναι ἡ στάση τους, διότι συνέβαλαν ἀρκετὰ στὴ διόγκωση τῆς ἀκροδεξιᾶς στὴ χώρα μας, ὅταν καὶ πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες μετέδιδαν τὰ μέσα τους, ἀμέσως μετὰ τὴν δολοφονία στὴν Ἀμφιάλη, γιὰ συγκρούσεις καὶ αἱματοχυσία στὴν Ἑλλάδα• στὸ ἴδιο μῆκος κύματος κινοῦνται καὶ οἱ ἐπιχώριοι ὑποτακτικοί τους. Μέχρι λίγες μέρες πρὶν κατηγοροῦσαν τὴν κυβέρνηση γιὰ ἀνοχὴ πρὸς τὴν ἀκροδεξιά, τώρα τῆς προσάπτουν ὑπερβάλοντα ζῆλον• διαπιστώνουν ὅτι, παρὰ τὶς ταλαντεύσεις, ἡ ἀκροδεξιὰ ἀπομονώνεται πλέον ἀρκετά.