Ἀποφυλάκιση, προφυλάκιση

Ἡ ἀποφυλάκιση τῶν τριῶν ὑποδίκων βουλευτῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ἔστω καὶ μὲ περιοριστικοὺς ὅρους, ἐπισκίασε τὴν προφυλάκιση τοῦ ἑνὸς στὰ γνωστὰ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα• οἱ ἀνακριτὲς καὶ οἱ εἰσαγγελεῖς ἔτσι ἔκριναν, σύμφωνα μὲ τὶς ἀπαντήσεις τους στὶς συγκεκριμένες κατηγορίες, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίναι καὶ ἀπαλλαγή. Τὰ κόμματα τήρησαν σώφρονα στάση κι ἀπέφυγαν τὶς ἀντεγκλήσεις, μὲ ἐξαίρεση τοὺς συνοδοιπόρους τῆς ἀκροδεξιᾶς• οἱ ἴδιοι οἱ βουλευτὲς περιορίστηκαν σὲ ὕβρεις πρὸς τοὺς δημοσιογράφους, ἀλλὰ ἀπέφυγαν τοὺς πανηγυρισμούς, ἴσως διότι οἱ συγκεντρωμένοι ὀπαδοί τους ἦταν ἐλάχιστοι, ὅσοι καὶ τὶς προηγούμενες μέρες. Φαίνεται ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀνησυχεῖ περισσότερο, ἡ ἐξάχνωση τῶν «δικῶν» τους• γνωρίζουν ἀκετὰ τὴν ποιότητά τους καὶ πολὺ καλύτερα τὶς ἀντιδράσεις τους.