Ἑλλάς, χώρα σταθερότητος

Ὡς «προπύργιο σταθερότητος» στὴν περιοχή, χαρακτήρισε τὴν Ἑλλάδα ὁ πρωθυπουργός, κατὰ τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Ἀμερικανὸ ἀντιοπρόεδρο κι ἐκεῖνος συμφώνησε πλήρως μαζί του∙ ἡ ἐπιτυχία τῆς ἐπισκέψεως στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες κρίνεται περισσότερο ἀπ΄ τὶς ἐπαφὲς τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ μὲ οἰκονομικοὺς παράγοντες καὶ ὀλιγώτερον μὲ τοὺς πολιτικοὺς ἡγέτες, διότι συνέπεσε ἡ ἐπίσκεψη μὲ τὴν στάση πληρωμῶν τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως. Μόνο καὶ μόνο ἡ ἔλευση τῶν προέδρων τῆς Google καὶ τῆς SAP, γιὰ ἐπενδύσεις σὲ κέντρα ψηφιακῆς τεχνολογίας εἶναι παραπάνω ἀπὸ ἀρκετές∙ συνέπεσαν δὲ μὲ τὴν ἀναγνώριση ἀπ’ τὴν Κριστὶν Λανγκὰρντ τῆς «σημαντικῆς προόδου» τῆς χώρας κι ἀπ’ τὴν πάταξη τῆς ἐγκληματικῆς ἀκροδεξιᾶς μὲ ἀποτελεσματικὸ τρόπο. Ἡ πολιτική μας ζωὴ ἔχει γυρίσει σελίδα καὶ οἱ οἰκονομικὲς προοπτικὲς εἶναι πλέον αἰσιόδοξες, γιὰ σύντομη ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, ὅπως φαίνεται κι ἀπ’ τὰ δημοσιονομικὰ στοιχεῖα, μὲ ἀπότομη μείωση τοῦ ἐλλείμματος.