Τοὺς ἐν Σαλαμῖνι Μεγαρεῖς

Ὁ Σόλων μὲ πεντακοσίους Ἀθηναίους κατέλαβε τὴν ἀκτὴ τῆς Σαμαῖνος ἀπέναντι ἀπ΄ τὰ Μέγαρα∙ ἐκεῖ περίμενε τὶς άντιδράσεις τῶν Μεγαρέων. «Πυθομένους δὲ τοὺς ἐν Σαλαμῖνι Μεγαρεῖς ἔκ τινος φήμης οὐδὲν βέβαιον»∙
μόλις οἱ εὑρισκόμενοι στὴ Σαλαμῖνα Μεγαρεῖς πληροφορήθηκαν γιὰ τὰ γεγονότα ἀπὸ κάποιες διαδόσεις, χωρὶς τίποτε βέβαιο. «Αὐτοὺς μὲν εἰς τὰ ὅπλα θορυβομένους βαδίζειν»∙ αὐτοὶ ἀμέσως καταθορυβομένοι πῆραν τὰ ὅπλα τους. «Ναῦν δ’ ἀποστεῖλαι κατασκεψομένην τῶν πολεμίων»∙ κι ἔστειλαν πλοῖο νὰ κατασκοπεύσει τοὺς ἐχθρούς. «Ἧς ἐγγὺς ἐλθούσης κρατῆσαι τὸν Σόλωνα καὶ καθεῖρξαι τοὺς Μεγαρεῖς»∙ τὴν ὁποία μόλις τοὺς πλησίασε τὴν κατέλαβε ὁ Σόλων καὶ φυλάκισε τοὺς Μεγαρεῖς. «Ἐμβιβάσαι δὲ τῶν Ἀθηνων τοὺς κρατίστους»∙ ἐπιβίβασε δὲ στὸ πλοῖο τοὺς καλύτερους Ἀθηναίους. «Κελεύσαντα πλεῖν ἐπὶ τὴν πόλιν ὡς ἂν ἐνδέχηται μάλιστα κρύπτοντας ἑαυτούς»∙ δίδοντάς τους ἐντολὴ νὰ πλεύσουν πρὸς τὰ Μέγαρα πλέον, κρύβοντας ὅσο γίνεται τὴν ταυτότητά τους.