Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, κυρίως ἐξ αἰτίας τῆς στάσεως πληρωμῶν τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως καὶ τῶν ἐπιπτώσεών τους στὴν οἰκονομία∙ ὅλα κινήθηκαν ἀνοδικά, εὐρώ, 1,3600 δολλάρια, 132,9550 γιέν, χρυσός, 1309, πετρέλαιο, 109,37. Οἱ ἀνησυχίες γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὴν στάση πληρωμῶν εἶναι πλέον ἐμφανεῖς πλέον∙ πέραν τῶν ἀπολύσεων ὀκτακοσίων χιλιάδων δημοσίων ὑπαλλήλων, μεγάλες βιομηχανίες, ἀεροπορικὲς καὶ πολεμικές, μεταξὺ τῶν ὁποίων Μπόινγκ καὶ Λόνγκχηντ, ἔχουν εἰδοποιηθεῖ ὅτι διακόπτεται ἡ χρηματοδότησή τους γιὰ τὶς τρέχουσες παραγγελίες. Οἱ ἐπενδυτὲς τῆς Γουὼλ Στρπὴτ ἀνησυχοῦν περισσότερο, διότι φοβοῦνται ὅτι μπορεῖ νὰ προκληθεῖ διελκυστίνδα ἀρνητικῶν συνεπειῶν∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα μάλιστα ἔκανε εἰδικὴ ἀναφορὰ γιὰ τὴν προστασία τῆς ἀμερικανικῆς κεφαλαιογορᾶς, διότι εἶναι ἄμεσος ὁ κίνδυνος ἐπιταχύνσεως τῆς διαρροῆς κεφαλαίων ἀπ’ τὴν χώρα καὶ διοχετεύσεώς τους στὶς ἀναδυόμενες κυρίως ἀγορές. Στὴν Εὐρώπη ἀποκαθίσταται σταδιακὰ ἡ ὁμαλότης, μόνες οἱ ἀντανακλάσεις ἀπ’ τὴν Ἀμερικὴ νὰ γεννοῦν ἐπιφυλάξεις.