Κατάθεση προσχεδίου τοῦ προϋπολογισμοῦ

Τὸ προσχέδιο τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ 2014 κατατίθεται σήμερα στὴ Βουλὴ καὶ συζητεῖται ἐντὸς τῶν ἡμερῶν∙ ὥς τὸ τέλος τοῦ μηνὸς κατατίθεται ὁ κανονικὸς προϋπολογισμός, ποὺ προβλέπει ἔλλειμμα κάτω τοῦ 3% καὶ ἀνάπτυξη γύρω στὴ μονάδα. Ἡ τρόικα ἔχει συμφωνήσει στοὺς στόχους, ἂν καὶ οἱ οἰκονομικοὶ παρατηρητὲς πιστεύουν ὅτι εἶναι πολὺ συντηρητικοί∙ ἡ κυβέρνηση, ὅπως καὶ προηγουμένως, τηρεῖ χαμηλοὺς τόνους καὶ προτιμάει τὴν ἐκ τῶν πραγμάτων διάψευση τῶν στόχων. Τὴν αἰσιοδοξία της γιὰ τὴν πορεία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἐξέφρασε καὶ ἡ Κριστὶν Λαγκάρντ, ἐνῶ ἀναγνώρισε ὅτι ἔγιναν λάθη στὴν ἀρχὴ τοῦ προγράμματος, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν πρωτοφανῆ ὕφεση καὶ τὴν ἐξαθλίωση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ∙ καλὲς οἱ διαπιστώσεις, ἀλλὰ δὲν ἀνέλαβε καὶ τὸ βάρος τῶν εὐθυνῶν. Πληρώνονται τὰ λάθη.