Ἔναρξη ἐργασιῶν τῆς Βουλῆς

Ἡ ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Ὁλομελείας τῆς Βουλῆς συμπίπτει μὲ ἱστορικῆς σημασίας γεγονότα∙ ἡ ἡγεσία τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς βρίσκεται στὴ φυλακή, ἐνῶ οἱ ἀνακρίσεις εἶναι ἀκόμη στὰ πρῶτα τους βήματα. Ἡ συζήτηση μεταφέρεται πλέον στὴν ἐθνικὴ ἀντιπροσωπεία, καθὼς ἡ κυβέρνηση καταθέτει τὰ σχετικὰ μὲ τὴν δράση τῆς ἀκροδεξιᾶς νομοσχέδια, ὁπότε ὅλα τὰ κόμματα ἀναλαμβάνουν τὶς εὐθύνες τους, ἐνῶ ἐπίκειται καὶ ἡ συζήτηση σὲ ἐπίπεδο ἀρχηγῶν. Σαφῆ θέση ἔχουν λάβει μόνο τὰ κόμματα τοῦ κυβερνητικοῦ συνασπισμοῦ, μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ νὰ τυρβάζει περὶ πολλῶν ἄλλων, τὴν ΔΗΜΑΡ, κάτι νὰ ψελλίζει καὶ τοὺς ἄλλους τὸ βιολί τους∙ εἶναι ὑποχρεωμένα νὰ πάρουν θέση κι αὐτὸ εἶναι τὸ δυσκολώτερο γι’ αὐτούς.