Συμφέρεσθαι τοῖς Μεγαρεῦσι

Ὁ Σόλων εἶχε καταλάβει τὴν Σαλαμῖνα καὶ ἔδωσε ἐντολὴ στοὺς πεντακόσιους πρώτους ἐκλεκτοὺς Ἀθηναίους νὰ ἐπιτεθοῦν κατὰ τῶν Μεγάρων∙ αὐτὸς ἀνέμενε τὴν βοήθεια ἀπ’ τὴν Ἀθήνα. «Ἅμα δὲ τοὺς ἄλλους Ἀθηναίους ἀναλαβόντα πεζῇ συμφέρεσθαι τοῖς Μεγαρεῦσι»∙ μόλις ἔφθασαν καὶ οἱ ἄλλοι Ἀθηναῖοι ἐβάδισε μὲ τὸ πεζικὸ κατὰ τῶν Μεγαρέων. «Καὶ τῆς μάχης ἔτι συνεστώσης φθάσαι τοὺς ἀπὸ τῆς νεὼς καταλαβόντας τὴν πόλιν»∙ καὶ ἐνῶ διαρκοῦσε ἡ μάχη κατέφθασαν οἱ πεντακόσιοι ἀπ’ τὸ πλοῖο καὶ κατέλαβε τὴν πόλη. «Ἔοικε δὲ τῷ λόγῳ τούτῳ καὶ τὰ δρώμενα μαρτυρεῖν»∙ μὲ τὴν ἐκδοχὴ αὐτὴ συμφωνοῦν καὶ οἱ τελετὲς σὲ ἀνάμνηση τοῦ γεγονότος. Οἱ Ἀθηναῖοι εἶχαν χάσει τὴν Σαλαμῖνα στὸν πόλεμο μὲ τοὺς Μεγαρεῖς κι εἶχαν περιορισθεῖ στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Ἀττικῆς∙ αὐτὴ ἦταν ἡ ἀποφασιστικὴ μάχη, διότι κρινόταν ἡ ὑπεροχή τους σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἀττικὴ καὶ ἡ ἔξοδος τῶν Ἀθηναίων στὴ θάλασσα.