Ἐπανεμφάνιση τῆς Εὐρωζώνης

Στὴν ἐνασχόληση μὲ τὰ ἐσωτερικά της ἐπιδίδεται πλέον ἡ Εὐρωζώνη, καθὼς τελείωσε ἡ πολιτικὴ κρίση στὴν Ἰταλία, ἡ Γαλλία ἐπανέρχεται στὰ εὐρωπαϊκὰ μετὰ τὴν συριακή της περιπλάνηση, ἡ Γερμανία ἀποκτᾶ κυβέρνηση καὶ οἱ νότιες χῶρες βαδίζουν στὴν ἔξοδό τους ἀπ’ τὴν κρίση. Δύο εἶναι τὰ ἐπείγοντα θέματα, ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, μὲ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς καὶ ἡ διεθνής της παρουσία∙ γιὰ τὸ πρῶτο ἔχει ἤδη δεσμευθεῖ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, γιὰ τὴν παροχὴ πιστώσεων πρὸς τὶς ἐμπορικὲς τράπεζες, ἐνῶ καὶ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ τὸ ἔχει περιλάβει στὸ πρόγραμμά της. Στὸ δεύτερο, ἡ συγκυρία εἶναι ἐπείγουσα μετὰ τὴν στάση πληρωμῶν τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως καὶ τὴν ἀπομόνωση τῆς Ἀμερικῆς στὸ Συριακὸ καὶ στὶς διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις∙ στὸν κόσμο πρωτοστατοῦν πλέον οἱ Ἀναδυόμενοι, μὲ τὶς Ρωσία καὶ Κίνα στὴν κορυφή. Εἶναι ἀπαραίτητη καὶ ἡ φωνὴ τῶν δυτικῶν δυνάμεων.