ΗΠΑ, χρέος καὶ ἐπιδρομὲς

Τὸ πρόβλημα τῆς στάσεως πληρωμῶν τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως προσλαμβάνει ἐπικίνδυνες διαστάσεις, πέραν τῶν ἀπολύσεων τῶν ὑπαλλήλων της, ἐνῶ οἱ ἐπιδρομὲς στὴν Ἀφρικὴ κατὰ τῶν τρομοκρατῶν δὲν φέρουν οὐσιαστικὴ ἄμβλυνση τῶν πολιτικῶν καὶ οἰκονομικῶν ἐπιπτώσεων∙ ἡ Ἀμερικὴ ἀδυνατεῖ ἐκπληρῶσαι ὡς δημόσιο τὶς ὑποχρεώσεις της στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικό. Ἡ σύγκρουση τοῦ προέδρου μὲ τοὺς Ρεπουμπλικανοὺς ὀξύνεται καὶ δὲν παρουσιάζονται σημεῖα συγκλίσεως, ἐπειδὴ ἀνάγεται σὲ πρόβλημα πολιτικοῦ προσανατολισμοῦ τῆς χώρας∙ τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι ἔχει πληγεῖ ἀνεπανόρθωτα μᾶλλον τὸ διεθνές της κύρος, ἀφοῦ περιορίζονται οἱ ἐπαφές της μὲ τοὺς ξένους. Οἱ ἐπιδρομὲς κατὰ τῶν τρομοκρατῶν εἶχαν διαφορετικὸ ἀποτέλεσμα∙ στὴν Τρίπολη τῆς Λιβύης συνέλαβαν οἱ Ἀμερικανοὶ κομμάντος τὸν καταζητούμενο ἀρχηγὸ καὶ τὸν μετέφεραν στὸ ἐξωτερικό, ἀλλὰ ὁ Λίβυος πρωθυπουργὸς ζήτησε ἐξηγήσεις. Στὴ Σομαλία ἡ ἐπιχείρηση ἀπέτυχε, διότι ὁ τρομοκράτης διέφυγε. Οἱ Ἀμερικανοὶ σημείωσαν ἔτσι κάποια ἐπιτυχία στὸ ἐξωτερικό.