Ἀναγνώριση ἄλλης πολιτικῆς δυναμικῆς

Ἡ πάταξη τῆς κακουργηματικῆς ἀκροδεξιᾶς καὶ ἡ συνακόλουθη ἐμπέδωση τῆς δημοκρατικῆς νομιμότητος ὁδηγεῖ στὴν ἀναγνώριση τῆς ἄλλης πολιτικῆς δυναμικῆς τῆς χώρας, συνοδευόμενης κι ἀπ’ τὴν δεδομένη πλέον ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας∙ πολλὰ ἔχουν ἀλλάξει μέσα σὲ δέκα μέρες. Ἡ δικαιοσύνη ἀπερίσπαστη ἐπιτελεῖ τὸ ἔργο της, μὲ ἀντικειμενικότητα καὶ παρὰ τὶς ταλαντεύσεις τῆς κοινῆς γνώμης στὶς ἀποφάσεις της∙ τὰ πολιτικὰ κόμματα παρακολουθοῦν καὶ μὲ τὶς ἀντιδράσεις τους ἀποκαλύπτουν τὶς πραγματικές τους προθέσεις. Ἡ ἀνατροπὴ στὶς ἐκτιμήσεις τῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς εἶναι πλήρης, ὅπως καὶ μεγάλου μέρους τῆς ἐπιχωρίου∙ δὲν περίμεναν τὴν ἀποφασιστικὴ στάση τῆς κυβερνήσεως καὶ τὴν ταχεῖα ἀντίδραση τῆς δικαιοσύνης καὶ δὲν κρύβουν πλέον τὴν ἀπογοήτευσή τους, ἐπειδὴ εἶχαν ἐπενδύσει στὴν λογικὴ τῆς κυβερνητικῆς ἀνοχῆς τουλάχιστον ἀπέναντι στὴν ἀκροδεξιὰ καὶ προανήγγειλαν αἱματοχυσία στοὺς ἑλληνικοὺς δρόμους. Ἡ διεθνὴς κοινότης ἐπαίνεσε τὶς ἀποφάσεις τῆς δικαιοσύνης, ἀλλὰ καὶ ἐξεπλάγη ἀπ’ τὶς διαστάσεις τῶν ἐπιδόσεων τῶν ἀκροδεξιῶν σὲ ἐγκληματικὲς πράξεις∙ τὰ ναζιστικὰ κινήματα εἶναι καταδικασμένα στὴν Εὐρώπη, διότι πλήρωσαν πολὺ ἀκριβὰ οἱ λαοί της δυὸ γενιὲς πρὶν τὰ πειράματά τους. Οὐδεὶς δείχνει ἀνοχὴ πλέον, ἔστω καὶ στὶς γραφικὲς παραλλαγές τους, ὅπως εἶναι ἡ ἑλληνικὴ περίπτωση, ἀλλὰ πληρωμένη κι αὐτὴ μὲ τὸ αἶμα ἑνὸς νέου ἀνθρώπου.
Ἡ ὑπεύθυνη στάση ὅλων τῶν πολιτικῶν δυνάμεων ἀπέναντι στὸ φαινόμενο τῶν διαπραχθέντων ἤδη κακουργημάτων εἶναι τὸ ζητούμενο ἀπ’ τὸν ἁπλὸ κόσμο∙ δίδουν τὶς ἐξετάσεις τους τώρα πιὸ αὐστηρὰ μᾶλλον κι ἀπ’ τὴν ὥρα τῆς κάλπης, διότι βρίσκονται ἐνώπιον ἀποδεδειγμένων περιστατικῶν. Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ χρησιμοποιοῦσε τὴν κρατικὴ ἐπιχορήγηση γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῶν ταγμάτων ἐφόδου καὶ τῶν ἐγκληματικῶν της ἐπιδρομῶν κατὰ μεταναστῶν καὶ πολιτικῶν ἀντιπάλων της∙ τὰ γεγονότα εἶναι ἀδιαμφισβήτητα, διότι ἐπικυρώνονται ἀπ’ τὶς ἀποφάσεις τῆς δικαιοσύνης. Κατὰ τὴν συζήτηση στὴ Βουλὴ τῶν νομοθετικῶν πρωτοβουλιῶν τῆς κυβερνήσεως καὶ τῆς συζητήσεως σὲ ἐπίπεδο ἀρχηγῶν θὰ παρουσιάσουν τὰ κόμματα τὶς θέσεις τους∙ διατυπώνονται ὅμως ἀπ’ τὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ τοὺς ΑΝΕΛ πολλὲς ἐπιφυλάξεις μέχρι καὶ ἀντιρρήσεις, μὲ σαφῆ τὴν πρόθεση τῆς κωλυσιεργείας. Δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ τηρήσουν τὴν στάση τους αὐτὴ μέχρι τὸ τέλος, διότι διαφορετικὰ ὁδηγοῦνται μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεία σὲ αὐτοκτονία∙ θὰ εἶναι σὰν νὰ ἐπιβεβαιώνουν τὶς φῆμες γιὰ ἐξάρτησή τους ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κερδοσκοπικὰ κυκλώματα. Ὁ ἀντιευρωπαϊσμός τους, καὶ ὁ ἀντιγερμανισμός τους περισσότερο, τείνουν πρὸς τὴν λογικὴν αὐτήν∙ ἄλλο πρᾶγμα ὅμως εἶναι ἡ φρασεολογία τῆς τριετίας κι ἄλλο ἡ ἀντιμετώπιση τῆς κακουργηματικῆς ἀκροδεξιᾶς κι ὄχι ἁπλῶς τῆς ἐθνικιστικῆς, ἡ ὁποία δικαιοῦται τὴν θέση της στὴν πολιτική μας σκηνή. Ἐὰν τὸ ἐπιβεβαιώσει ὁ Ναπολεοντίσκος εἶναι ἄξιος τῆς μοίρας του.
Ἡ ἀκροδεξιὰ ὑπέστη συντριπτικὴ ἧττα, ὄχι μόνο γιὰ τὴν προετοιμασία καὶ τέλεση τῶν κακουργημάτων, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν μετὰ βδελυγμίας ἀποκήρυξη τῶν ἀρχῶν της∙ ἀπ’ τὸν ἀρχηγὸ καὶ τοὺς βουλευτές, ἀλλὰ καὶ τὰ κομματικὰ στελέχη, ὅλοι ἀποκήρυξαν τὶς πολιτικές τους ἀρχὲς καὶ τὰ συλληφθέντα γιὰ τὴν δολοφονία στὴν Ἀμφιάλη στελέχη. Ὁ ἀντίκτυπος ἦταν ἄμεσος στὴν κομματική τους βάση, ἐλάχιστοι κινητοποιήθηκαν γιὰ συμπαράσταση στὸν φυλακισμένο ἀρχηγὸ καὶ τοὺς βουλευτές∙ δὲν ὑπάρχει ἱστορικὸ προηγούμενο τέτοιας διαρροῆς ταγμάτων ἐφόδου, ὅταν ἰσχυρίζονταν ὅτι ἦταν 3000 μόνο στὴν Ἀττική. Οἱ ὁλοκληρωτικῆς νοοτροπίας κινήσεις διακρίνονται ἀπ’ τὴν πίστη τῶν ἀρχηγῶν στὶς ἀρχές τους, ἀπέναντι σὲ κάθε πίεση, κι ἀπ’ τὴν μέχρις αὐτοθυσίας ὑποστήριξή τους ἀπ’ τοὺς ὀπαδούς τους∙ τὰ τάγματα ἐφόδου διελύθησαν, ὅπως φαίνεται, εἰς τὰ ἐξ ὧν συνετέθησαν κι ἡ ἡγεσία τους σκέπτεται μόνο τὸ τομαράκι της. Στὴν κοινὴ γνώμη καὶ στοὺς ὀπαδούς τους περισσότερο ἀπέδειξαν ὅτι εἶναι χαμερπῆ καὶ θρασύδειλα ὄντα, ποὺ ἐξαχνοῦνται μὲ τὸ πρῶτο φύσημα τοῦ ἀνέμου∙ ἐπιβεβαιώνεται ὅμως καὶ κάτι ἄλλο, ἡ ἐξάρτησή τους ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα. Τὰ δημοσιεύματα στὸν ἀγγλοσαξωνικὸ τύπο ἔδωσαν τὴν πρώτη ὤθηση πρὸς τὰ πάνω, μὲ τὴν προβολή τους ἀπ’ τὴν ἐπιχώριο διαπλοκή∙ τὰ σκέπτονται ὅλα αὐτά, ὅσοι παρασύρθηκαν τὴν τριετία.
Ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας θεωρεῖται πλέον δεδομένη ἀπὸ ὅλους κι ἀπόμειναν μόνοι τους οἱ κεκράκτες τοῦ νέου κουρέματος∙ εἶναι ἡ παραφωνία ποὺ κάνει πιὸ πειστικὴ τὴν ἀρμονία. Τὸ ἐὰν χρειασθεῖ ἡ χώρα μας κι ἄλλη βοήθεια, θὰ ἐξαρτηθεῖ ἀπὸ ἕναν κυρίως παράγοντα, ἀπ’ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας μας∙ ὅταν εἶναι πλέον δεδομένο κι ἀπ’ τὴν τρόικα, ὅτι ἡ ὕφεση τὸ 2013 θὰ ὑποχωρήσει στὸ 4% περίπου -ὅταν τὴν προέβλεπαν γιὰ 5,2% πρὸ τριμήνου- καὶ ἡ ἀνάπτυξη τὸ 2014 στὸ 0,5% τουλάχιστον, τότε ἡ ὅλη προσπάθεια ἑστιάζεται στὸ πῶς θὰ βελτιωθοῦν τὰ μεγέθη αὐτὰ καὶ θὰ γίνει τὸ ἅλμα στὴν ἀνάπτυξη. Ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ἔχει δηλώσει, ὅτι, ἡ ἐπίτευξη πρωτογενοῦς πλεονάσματος φέτος καὶ δύο τρίμηνα μὲ θετικοὺς ρυθμοὺς ἀναπτύξεως, ἐξασφαλίζουν στὴ χώρα τὴν ἔξοδο στὶς ἀγορές∙ αὐτὸ εἶναι ἐφικτὸ καὶ γιὰ ἕναν ἄλλο λόγο, κι αὐτὸς εἶναι ἡ ἔκπληξη τῶν δυναμικῶν κλάδων τῆς οἰκονομίας μας. Ὁ τουρισμὸς στὰ περισσότερα νησιὰ συνεχίζεται, ἡ εἰσροὴ κεφαλαίων στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία ἐκτινάσσεται στὰ ὕψη, ἐνῶ πληθαίνουν οἱ ἐπενδύσεις γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῆς στρατηγικῆς μας θέσεως, ὅπως στοὺς σιδηροδρόμους καὶ στὰ λιμάνια∙ δὲν ὑπάρχει μεγάλη ἑταιρεία κινητῆς τηλεφωνίας ποὺ νὰ μὴν ἀνοίγει κέντρο ἐρευνῶν στὴν Ἑλλάδα. Ἡ ἰδιαίτερη σημασία τους ἔγκειται στὸ ὅ