Κανονικὰ ὁ ἁγιασμὸς στὸ Κοινοβούλιο

Ὁ ἁγιασμὸς στὸ Κοινοβούλιο, μὲ τὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν του, ἔγινε ἀπ’ τὴν Μητροπολίτη Καρυστίας κανονικὰ καὶ χωρὶς κανένα συμβάν∙ οἱ βουλευτὲς τῆς ἀκροδεξιᾶς ἐμφανίσθηκαν σὰν πρωτόβγαλτες νυφοῦλες, χαμηλοματοῦσες καὶ σεμνοπρεπεῖς. Φυσικὰ ἔπαιξαν σημαντικὸ ρόλο οἱ νέες ἀποκαλύψεις τοῦ ἀνακριτοῦ, γιὰ σχέδια ἀνατροπῆς τοῦ καθεστῶτος, ἐνῶ ἕνας βουλευτής τους προσῆλθε αὐτοβούλως στὸ δικαστήριο∙ ἡ φυλάκιση τοῦ ἀρχηγοῦ, δύο βουλευτῶν καὶ ἀρκετῶν στελεχῶν, φαίνεται ὅτι προκάλεσε τὴν ἀλλαγὴ τῆς στάσεώς τους. Πίστευαν ὅτι εἶχαν τὸ ἀκαταδίωκτο, ἴσως λόγῳ τῶν διασυνδέσεών τους στὴν Ἀστυνομία καὶ τῆς προστασίας τους ἀπὸ ξένα κέντρα∙ δὲν περίμεναν μᾶλλον τόσο ἀποφασιστικὴ καὶ ταχεῖα ἀντίδραση τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς κυβερνήσεως, ἀλλὰ οὔτε καὶ παντελῆ ἐξαφάνιση τῶν στελεχῶν τους. Οὔτε ὅσοι πληρώνονταν δὲν παρουσιάζονται.