Ὕφεσις, δεδομένη ἔξοδος

Ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν ὕφεση θεωρεῖται πλέον δεδομένη, μὲ τὴν κατάθεση στὴ Βουλὴ τοῦ προσχεδίου τοῦ προϋπολογισμοῦ, ἐγκεκριμένου ἀπ’ τὴν τρόικα, ἐνῶ ὁ πρωθυπουργὸς ὁλοκληρώνει σειρὰ συμφωνιῶν στὸ Ἰσράηλ∙ προβλέπεται πρωτογενὲς πλεόνασμα, 350 ἑκατομμυρίων εὐρὼ φέτος καὶ 2,8 δις τοῦ χρόνου, ὕφεση 4% καὶ ἀνάπτυξη 0,5% ἀντιστοίχως. Ὁ εὐνοϊκὸς ἀντίκτυπος φάνηκε στὸ Χρηματιστήριο, μὲ ἅλμα πρὸς τὶς 1100 μονάδες, ἐνῶ πολλὰ ἀτλαντικὰ κεφάλαια ἀπηυθύνουν θερμοὺς ἐπαίνους γιὰ τὴν οἰκονομική μας πρόοδο, ὅταν ὥς λίγους μῆνες πρὶν προέβλεπαν τὴν καταστροφὴ καὶ τὴν ἔξοδό μας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη∙ ἡ εἰσροὴ κεφαλαίων πολλαπλασιάζεται καὶ κατευθύνεται πρὸς ὅλους σχεδὸν τοὺς κλάδους, ἐνῶ φαίνεται ὅτι πέφτουν καὶ τὰ ὀχυρὰ τῶν καταστροφολόγων στὴν κεφαλαιαγορὰ καὶ στὸν οἰκονομικὸ τύπο. Ἡ ἀναγνώριση τῆς προόδου συνοδεύεται κι ἀπ’ τὴν παραδοχὴ τῆς χώρας μας ὡς ἑστίας σταθερότητος στὴν περιοχή. Τὴν σταθερότητα τῆς Ἑλλάδος ἀναζητάει καὶ τὸ Ἰσραήλ.