Ἀγορές, ἐνίσχυση τοῦ εὐρὼ

Τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες παρουσιάζεται σημαντικὴ ἐνίσχυση τοῦ εὐρὼ κυρίως ἀπέναντι στὸ δολλάριο καὶ στὸ γιέν∙ ἡ στάση πληρωμῶν τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἔχει προκαλέσει νέα προβλήματα στὸ ἀμερικανικὸ νόμισμα, ἐνῶ οἱ ἀγορὲς προβλέπουν περαιτέρω ὑποτίμησή του, ἐὰν τὸ θέμα τοῦ ὁρίου τοῦ χρέους δὲν ρυθμισθεῖ στὴν Οὐάσιγκτον. Ὁ πολιτικὸς ἀντίκτυπος εἶναι ὁ χειρότερος, διότι σχηματίζεται ἡ ἐντύπωση στοὺς ἐπενδυτές, ὅτι οἱ Ἀμερικανοὶ ἀδυνατοῦν ἀντιμετωπίσαι τὰ προβλήματά τους καὶ τὰ ἀφήνουν στὴν τύχη∙ συμβαίνει μάλιστα ἡ στάση πληρωμῶν, μετὰ τὴν ἀποτυχία τῆς Ἀμερικῆς στὴν συριακὴ ὑπόθεση καὶ τὴν συνεχῆ ἀπολογία της γιὰ τὶς διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις, ὁπότε ἐπιτείνεται ἡ διεθνὴς ἀπαξίωσή της. Στὴν Εὐρωζώνη, οἱ ἰσχυρὲς οἰκονομικὰ χῶρες, Γερμανία, δὲν ἀνησυχοῦν, ἀλλὰ οἱ ἀδύναμες, Γαλλία, φοβοῦνται τὶς ἐπιπτώσεις στὶς ἐξαγωγές τους∙ ἀπ’ τὴν ἄλλη βελτιώνεται ἡ θέση τοῦ εὐρὼ ὡς ἀποθεματικοῦ νομίσματος, μὲ ἀντίστοιχη πολιτικὴ ἀπήχηση.