Χῶρες, Ἀσίας, Εἰρηνικοῦ

Ἡ διάσκεψη κορυφῆς τῶν 21 χωρῶν τῆς Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Ἀσίας καὶ Εἰρηνικοῦ ἄρχισε χθὲς στὸ Μπαλὶ τῆς Ἰνδονησίας, μὲ κύριο θέμα τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη τῆς περιοχῆς∙ οἱ ἡγέτες ἑστιάζουν τὴν προσοχή τους στὴν ἄμβλυνση τῶν ἐπιπτώσεων στὶς οἰκονομίες τους ἀπ’ τὴν στάση πληρωμῶν στὴν Ἀμερική. Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν οἱ διμερεῖς συναντήσεις τῶν ἡγετῶν∙ ὁ Κινέζος πρόεδρος κλέβει τὴν παράσταση μὲ περισσότερες συναντήσεις, ἐνῶ ὑπογράμμισε, ὅτι εἶναι ὑπὲρ τῆς ἀποπυρηνικοποιήσεως τῆς κορεατικῆς χερσονήσου∙ δεύτερος ἔρχεται ὀ Ρῶσος, ἐνῶ συναντήθηκε καὶ μὲ τὸν Κινέζο ὁμόλογό του. Ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ ὑπογράμμισε ὅτι ἡ ΑΠΕΚ ἀποτελεῖ τὴν ἐγγύηση γιὰ τὴν ὁμαλὴ πορεία τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας καὶ τὴν ἀποτροπὴ ὅποιας νέας κρίσεως∙ ἡ ἀπουσία τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου εἶναι αἰσθητὴ καὶ δὲν ἀντισταθμίζεται ἀπ’ τὸν ὑπουργό του Ἐξωτερικῶν. Δίδει τὴν ἐντύπωση ἡ Ἀμερικὴ ὅτι βρίσκεται στὸ περιθώριο τῶν ἐξελίξεων, μὲ ἐλάχιστες δυνατότητες παρεμβάσεως.