Ταχεῖα ὀξείδωση ὠκεανῶν

Τελευταία μελέτη τῆς Ἐπιτροπῆς Περιβάλλοντος τοῦ ΟΗΕ ἀποκαλύπτει τὴν ταχεῖα ὀξείδωση τῶν ὠκεανῶν, λόγῳ τῆς ἐπιδεινώσεως τοῦ κλίματος, μὲ ἄμεσες τὶς καταστροφικὲς ἐπιπτώσεις στὴν πανίδα των καὶ στὴν στεριά∙ ἡ μελέτη ἀναφέρει, ὅτι τρεῖς παράγοντες ἐπηρεάζουν τοὺς ὠκεανοὺς τὶς τελευταῖες δεκαετίες. Πρῶτον, τὸ φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου μὲ τὴν τήξη τῶν πολικῶν παγετώνων, μὲ ἄμεσο τὸν κίνδυνο ἐπιδράσεώς του στὴν κυκλοφορία τῶν μεγάλων θαλασσίων ρευμάτων, καὶ κυρίως ἐκείνου τοῦ Κόλπου, στὸν Βόρειο Ἀτλαντικό, καὶ τοῦ Κουροσίβο, στὸν Βόρειο Εἰρηνικό∙ δεύτερον, ἡ ἔλλειψη ὀξυγόνου, λόγω τῆς ἀποψιλώσεως τῶν δασῶν, κυρίως τῶν μεγάλων στὸν Ἀμαζόνιο καὶ στὴν Ἰνδονησία, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐξαφάνιση τῶν πλέον εὐαίσθητων ἰχθύων∙ τρίτον, ἡ ὀξείδωση τῶν ὠκεανῶν, μὲ τὴν δημιουργία διοξειδίου τοῦ ἄνθρακος στὴν ἐπιφάνειά τους.