Γεγονότα, Αἰγύπτου, Συρίας

Τὰ γεγονότα στὴ Μἐση Ἀνατολὴ ἔχουν ἀντιστραφεῖ, καθὼς ἐπανελήφθησαν οἱ συγκρούσεις στὴν Αἴγυπτο, ἀλλὰ γίνεται κανονικὰ στὴ Συρία ἡ καταστροφὴ τῶν χημικῶν ὅπλων∙ στὸ Κάιρο καὶ ἄλλες πόλεις σημειώθηκαν σκληρὲς συγκρούσεις τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων μὲ τὴν Ἀστυνομία καὶ τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ σημερινοῦ καθεστῶτος. Οἱ νεκροὶ ἀνῆλθαν σὲ 51 καὶ οἱ τραυματίες σὲ ἑκατοντάδες∙ οἱ ὀπαδοὶ τοῦ ἀνατραπέντος προέδρου δὲν ὑποχωροῦν, παρὰ τὴν ἀπαγόρευση τοῦ κόμματός του καὶ τὴν δήμευση τῆς περιουσίας του. Ἡ ἠρεμία μᾶλλον ἀργεῖ νὰ φθάσει στὴ χώρα τοῦ Νείλου, ἡ ὁποία περνάει καὶ περίοδο βαθειᾶς οἰκονομικῆς κρίσεως∙ ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν κρίση μᾶλλον ἀργεῖ. Στὴ Συρία ἀντιθέτως τὰ πράγματα ὁμαλοποιοῦνται, μὲ τὶς ἀνταρτικὲς ὁμάδες νὰ χάνονται, ἐνῶ οἱ Ἀμερικανοὶ πλέκουν τὸ ἐγκώμιο τοῦ Ἀσσάντ.