Ἀναπτυξιακὲς τάσεις τοῦ προϋπολογισμοῦ

Τὸ προσχέδιο τοῦ προϋπολογισμοῦ ἀναγνωρίζεται ἀπ’ τοὺς ξένους παρατηρητές, ἀκόμη κι ἀπ’ τοὺς ἐπαγγελματίες καταστροφολόγους, ὅτι προδιαγράφει τὶς ἀναπτυξιακὲς προοπτικὲς τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας∙ ὅλοι προβλέπουν ἀνάπτυξη τὸ ἑπόμενο ἔτος, σὲ διαφορετικὰ ποσοστά, ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς πλέον συντηρητικὲς ἐκτιμήσεις. Ὁπωσδήποτε δικαιολογοῦνται, ὅταν ὡς χώρα ἔχουμε δυσφημίσει τόσο τὸν ἑαυτό μας ἀπ’ τὸν σοσιαλιστὴ πρωθυππουργό μας∙ τὸ ἅλμα στὸ Χρηματιστήριο, στὸ ὕψος τῶν συναλλαγῶν περισσότερο, μὲ τὴν μαζικὴ εἰσροὴ ξένων κεφαλαίων, ὅταν ὥς πέρυσι ἔφευγαν προτροπάδην, λέει πολλά. Ὄχι μόνο δὲν διακινδυνεύουν τὰ κεφάλαιά τους αὐτοί, ἀλλὰ ἔχουν καὶ μοναδικὴ ὄσφρηση νὰ διαισθάνονται ποῦ βρίσκονται οἱ καλύτερες συνθῆκες ἐπενδύσεων∙ διαπιστώνουν ὅτι κακῶς ἔφυγαν πέρυσι, ἀλλὰ γνώριζαν ἀπὸ μέσα ὅσα ἔγιναν στὸ ΔΝΤ, ποὺ τώρα ἀποκαλύπτονται κατόπιν ἑορτῆς.