Ἰράκ, ἐκρηκτικὴ κατάσταση

Στὸ Ἰρὰκ ἐπικρατεῖ ἐκρηκτικὴ κατάσταση, μὲ καθημερινὲς βομβιστικὲς ἐπιθέσεις καὶ μερικὲς δεκάδες νεκρούς∙ ἡ κυβέρνηση δὲν ἐλέγχει τὰ πράγματα, καθὼς οἱ ἰσλαμιστικὲς ὀργανώσεις ἔχουν πλήρη ἐλευθερία δράσεως. Οἱ Ἀμερικανοὶ ἔχουν ἀποχωρήσει κι ἔχουν ἀναθέσει τὴν ἐξουσία σὲ πολιτικὴ κυβέρνηση, ἡ ὁποία ὅμως δείχνει ὅτι εἶναι ἡ σκιὰ τοῦ ἑαυτοῦ της∙ ἡ Οὐάσιγκτον δὲν ἐνδιαφέρεται καθόλου γιὰ τὸ τί παρέδωσε, μετὰ ἀπὸ δέκα χρόνια κατοχῆς καὶ συνεχοῦς πολέμου. Οἱ τρομοκρατικὲς ὀργανώσεις ἁλωνίζουν κυριολεκτὰ τὴν χώρα, ἀλλὰ καὶ ἔχουν στενὴ συνεργασία μὲ τὶς ἀνταρτικὲς ὁμάδες τῆς Συρίας, τὶς ὁποῖες καὶ ἐφοδιάζουν μὲ ὅπλα∙ ἡ συμφωνία γιὰ τὰ χημικὰ ὅπλα στὴν τελευταία προϋποθέτει καὶ τὸν ἔλεγχο τῆς καταστάσεως, δηλαδὴ τῶν ἀνταρτικῶν ὁμάδων. Αὐτὸν μόνο ἡ ἐπίσημη κυβέρνηση μπορεῖ νὰ ἐπιτύχει.