Ἑπανεκκίνηση οἰκονομίας

Ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας δὲν ἀμφισβητεῖται ἀπὸ κανέναν, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῶν ὑποτακτικῶν τῶν κερδοκοπικῶν κεφαλαίων στοὺς οἰκονομικοὺς καὶ στοὺς πολιτικοὺς κύκλους∙ οἱ συμφωνίες μὲ τὸ Ἰσραὴλ ἔχουν διττὴ σημασία: πολιτική, διότι θεμελιώνεται ὁ ἄξων, Ἰσραήλ, Κύπρος, Ἑλλάς, μὲ προέκταση τὴν Εὐρώπη∙ οἰκονομική, διότι ἀποδεικνύει τὸ ἄμεσο ἐνδιαφέρον τῶν ἐβραϊκῶν κεφαλαίων γιὰ ἐπενδύσεις στὴν χώρα μας. Ὅταν ὁ Βενιαμὶν Νετανιάχου λέει, ὅτι, «ὁ ἔξυπνος μάνατζερ πηγαίνει τώρα στὴν Ἑλλάδα, ἐπειδὴ ἀργότερα θὰ πηγαίνουν ὅλοι», ὁμολογεῖ ὅτι ὑπάρχουν κλάδοι ἀνταγωνιστικοὶ πρὸς τὴν ἰσραηλινὴ οἰκονομία τοὺς ὁποίους ὀφείλουν ἀξιοποιῆσαι οἱ συμπατριῶτες του∙ δὲν λένε εὔκολα καλὴ κουβέντα γιὰ τρίτον οἱ Ἐβραῖοι. Πρῶτος κλάδος εἶναι ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία, τὸν ὁποῖο ἔχουν ἀνάγκη οἱ Ἰσραηλινοί, περισσότερο στὴν πολεμικὴ βιομηχανία τους∙ δὲν τοὺς βοηθάει ἡ γλῶσσα τους στὴν παραγωγὴ δημιουργικῆς σκέψεως. Τὴν ἱκανότητα συνθέσεως τῆς ἑλληνικῆς ἐπιθυμοῦν ἀποκτῆσαι, τὸ θηλυκὸ μυαλὸ τῶν Ἑλληνοπαίδων.