ΔΝΤ, ἔκπτωση προβλέψεων

Τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο προχώρησε στὴν ἀναθεώρηση πρὸς τὰ κάτω τῶν προβλέψεών του γιὰ τὴν παγκόσμια οἰκονομία, ἂν καὶ οἱ ἐκτιμήσεις ἔγιναν πρὶν ἀπ’ τὴν στάση πληρωμῶν τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν∙ ἔτσι μειώνει κατὰ 0,3% σὲ 2,9% τὴν ἀνάπτυξη γιὰ τὸ 2013 καὶ κατὰ 0,2% σὲ 3,6% τὸ 2014. Οἱ χειρότερες προβλέψεις ἀφοροῦν κυρίως τὴν Ἀμερικὴ καὶ τὴν Βρεταννία, ἐνῶ ἀντιθέτως βλέπει καλύτερη πορεία τῆς Εὐρωζώνης, κατὰ λίγα ἑκατοστά, μὲ πρώτη τὴν Γερμανία∙ ἡ ἐκτίμηση τῆς στάσεως πληρωμῶν εἶναι ἀδύνατη ἀκόμη, διότι εἶναι ἄγνωστη ἡ κατάληξή της καὶ ἡ πιθανὴ χρεωκοπία. Γιὰ τοὺς Ἀναδυόμενους οἱ προβλέψεις εἶναι εὐοίωνες, ἐπειδὴ ἀναμένεται ἀνάπτυξη τῆς κινεζικῆς οἰκονομίας κατὰ 7,5% ἀπὸ 7% πρίν, μὲ ἀντίστοιχες ἐπιπτώσεις στὶς ἄλλες οἰκονομίες.