ΑΟΖ, εὐρωπαϊκὴ ὑπόθεση ἡ ὁριοθέτηση

Τὸ ψήφισμα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, γιὰ τὴν ὁριοθέτηση σὲ εὐρωπαϊκὸ ἐπίπεδο τῶν ἀλιευτικῶν ζωνῶν, σημαίνει ὅτι αύτὸ ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη∙ ἡ Εὐρώπη ἔκανε ἀπὸ θεσμικῆς πλευρᾶς τὸ ἀποφασιστικὸ βῆμα γιὰ ἑνιαία πολιτικὴ θαλασσίων συνόρων, διότι γιὰ τὰ χερσαῖα εἶναι δεδομένη. Οἱ Ἕλληνες εὐρωβουλευτὲς πρωτοστάτησαν στὴν ὑποστήριξή του καὶ ἐπέτυχαν ἀρκετά∙ ἤδη σὲ ἐπίπεδο πολιτικῶν ἀρχηγῶν ἔχει προβληθεῖ ἡ ἄποψη αὐτή, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ θεσμοθέτησή της. Στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο τὸ ἐνδιαφέρον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως εἶναι ἰδιαίτερο, ἐπειδὴ παρουσιάζονται τὰ περισσότερα προβλήματα, κυρίως στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Κύπρο∙ μὲ τὴν προώθηση τῆς συμφωνίας γιὰ τὴν χάραξη τῆς ΑΟΖ μὲ τὴν Αἴγυπτο, οἱ δύο χῶρες διασφαλίζουν τὴν ὁριοθέτησή της, ἀπέναντι στὶς προκλήσεις τῶν τρίτων.