Αὐθαιρεσία Πανεπιστημίων

Πολλὰ Πανεπιστήμια ἐπιδεικνύουν τὶς τελευταῖες μέρες ἄκρως αὐθαίρετη στάση, μὲ τὴν ἄρνησή τους νὰ ἐφαρμόσουν τὸν νόμο, γιὰ τὴν κινητικότητα τῶν διοικητικῶν τους ὑπαλλήλων∙ οἱ προφάσεις τῶν πρυτάνεων ἀπὸ γελοῖες μέχρι προκλητικὲς πρὸς τὸν κόσμο, ὁ ὁποῖος βιώνει τὴν χειρότερη κρίση σὲ περίοδο εἰρήνης στὴν ἱστορία τῆς Ἑλλάδος. Ὅταν μάλιστα οἱ περισσότεροι διοιρισμοὶ ἔχουν γίνει μὲ ἀδιαφανεῖς διαδικασίες, γιὰ τὶς ὁποῖες ποτὲ δὲν ἀσκήθηκε ἔλεγχος ἀπὸ κανέναν, οἱ ἀρνούμενοι τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου πρυτάνεις δὲν ἀπαντοῦν στὸ κρίσιμο θέμα τῆς διαφάνειας. Μάλιστα ὁ πρύτανις τοῦ Καποδιστριακοῦ προκαλεῖ λέγοντας, ἂν παρανόμησα νὰ μὲ συλλάβουν∙ δηλαδή, ἀναγνωρίζει ὅτι ἔγιναν παρανομίες, ἀλλὰ ἀποφεύγων τὰς εὐθύνας ἀναθέτει στὴ δικαιοσύνη τὴν διερεύνησή τους.