Ἐξελέγξαι τοὺς Μεγαρέας

Ὁ πόλεμος τῶν Ἀθηναίων μὲ τοὺς Μεγαρεῖς ἔληξε, μὲ τὴν ἀνακατάληψη ἀπ’ τοὺς πρώτους τῆς Σαλαμῖνος καὶ τὴν ἐνσωμάτωσή της στὴν πόλη τῶν Ἀθηνῶν∙ ὁ Σόλων εἶχε ἡγηθεῖ τοῦ πολέμου καὶ εἶχε προσθέσει μάλιστα εἰς τὴν Ἰλιάδα τρεῖς στίχους, γιὰ τὴν ἱστορικὴ θεμελίωση τῆς ἀπόψεώς του. «Ἔτι δὲ μᾶλλον ἐξελέγξαι τοὺς Μεγαρέας βουλόμενον ἰσχυρίσασθαι περὶ τῶν νεκρῶν»∙ ἐπὶ πλέον ἤθελε ἀσκῆσαι κριτικὴ στοὺς Μεγαρεῖς γιὰ τὸν τρόπο ταφῆς τῶν νεκρῶν. «Ὡς οὐχ ὃν τρόπον ἐκεῖνοι θάπτουσιν κεκηδευμένων, ἀλλ’ ὃν αὐτοί»∙ διότι κηδεύουν τοὺς νεκρούς τους, ὄχι ὅπως οἱ Ἀθηναῖοι, ἀλλὰ μὲ δικό τους τρόπο. «Θάπτουσι δὲ Μεγαρεῖς πρὸς ἕω τοὺς νεκροὺς στρέφοντες, Ἀθηναῖοι δὲ πρὸς ἑσπέρας»∙ θάπτουν οἱ Μεγαρεῖς τοὺς νεκρούς τους μὲ τὸ πρόσωπο πρὸς ἀνατολάς, ἐνῶ οἱ Ἀθηναῖοι μὲ τὸ πρόσωπο πρὸς δυσμάς. Οἱ Μεγαρεῖς ἦταν Δωριεῖς καὶ οἱ Ἀθηναῖοι Ἴωνες, μὲ ἐντελῶς διαφορετικὰ ἤθη.